Účetní dvůr "nakládá" SZP

Účetní dvůr "nakládá" SZP
Evropský účetní dvůr koncem roku vystavil dva nelichotivé účty SZP, jeden kritizuje PRV a druhý (ne)slavný greening.

Evropský účetní dvůr (EÚD), což je orgán Evropské unie (EU) kontrolující finanční prostředky EU, v listopadu a prosinci loňského roku zveřejnil dvě zprávy týkající se současné Společné zeěmdělské politiky (SZP).  Obě pro EU a SZP vyznívají kriticky. 

První zpráva s názvem "Rozvoj venkova: nový proces plánování je příliš dlouhý a složitý, informují auditoři EU" z 12. listopadu 2017 toho mnohé říká nejen o přípravě programů rozvoje venkova (PRV), ale o procesu utváření pravidel pro celou (SZP). EÚD zjistil, že "nový proces, kterým se plánují výdaje EU na rozvoj venkova, je příliš dlouhý a složitý a má nedostatky, které omezují výkonnost a výsledky". Hlavním důvodem tohoto problému je potom skutečnost, že "při plánování nového obdob se vždy začíná před tím, než jsou k dispozici dostateční a relevantní údaje z předcházejících období" (Janusz Wojciechoeski), což je symptomatické pro celou SZP, kde není dodržen politický cyklus, dle kterého se má nová legislativa se začít utvářet až po vyhodnocení výsledků současných pravidel. Členské státy kvůli tomu nebyly schopny vytvořit fungující strategické programy, které by přinášely kýžené výsledky. PRV se také začaly provádět později než kdykoliv dříve a realizace plánovaných výdajů byla taktéž posunuta. EÚD proto do budoucna Komisi doporučil, aby:

  • dbala o to, aby její návrhy pomáhaly rozvíjet soudržnost mezi jednotlivými programy, 
  • zjednodušila programové dokumenty a snížila počet požadavků, 
  • spolupracovala s členskými státy na tom, aby zprávy za rok 2019 poskytovaly jasné a úplné informace, 
  • přesněji vymezila jednotlivé ukazatele, • vyhodnotila zkušenosti získané ze současného systému, 
  • včas vypracovala návrhy týkající se politiky rozvoje venkova na období po roce 2020. 

Nutno dodat, že EÚD nepřišel na nic objevného. Při prostudování PRV ČR, který mimochodem čítá 837 stran, je zřejmé, že by strategickému dokumentu zjednodušení a zkrácení prospělo. Otázkou však je, do jaké míry to bylo způsobeno požadavky Komise, resp. unijní legislativy. Z toho důvodu se také doporučení EÚD vztahují ke Komisi.

Druhou zprávou "Ekologizace SZP: režim podpory příjmů je složitější, ale zatím nemá environmentální účinky, říkají auditoři" z 12. prosince 2017 EÚD podkládá daty to, co už víme ze Sdělení Komise Budoucnost potravinářství a zemědělství - greening nefunguje. Dle auditorů tzv. ekologizace posílila složitost systému a zvýšila administrativní zátěž, ale výkonnost SZP vzhledem k  životnímu prostředí nezvýšil. Ke změně zemědělských postupů došlo pouze na 5 % zemědělské půdy.

Ekologizace zůstává v zásadě režimem podpory příjmů. Způsob, jak se nyní provádí, pravděpodobně významným způsobem nezvýší environmentální a klimatický profil SZP. 

- Samo Jereb (auditor)

Nová přímá platba tak nenaplnila svůj cíl a zařadila se mezi ostatní přímé platby, které podporují příjmy zemědělců. EÚD vyhodnotil, že Komise nevypracovala pro greening úplnou intervenční logiku a nestanovila jasné cíle, kterých má dosáhnout. Ekologizaci zemědělské činnosti greening neprospěl zejména proto, že doporučené postupy se uplatňovaly i bez něj a navíc dochází k překrývání některých environmentálních požadavků SZP. Auditoři EÚD Komisi doporučili, aby vypracovala pro další reformu úplnou intervenční logiku pro příspěvek SZP k cílům EU v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, která by se řídila následujícími pravidly: 

  • zemědělci by měli mít přístup k platbám SZP jen v případě, že splní soubor základních environmentálních norem. Sankce za nedodržování norem by měly být natolik dostatečné, aby měly odrazující účinek; 
  • zemědělské programy řešící potřeby v oblasti životního prostředí a klimatu by měly zahrnovat výkonností cíle a financování, které bude odrážet vynaložené náklady a ušlé příjmy související s činnostmi, které přesahují základní environmentální scénář; 
  • pokud si členské státy při provádění SZP mohou vybírat, měly by prokázat, že jimi zvolené možnosti jsou z hlediska dosahování cílů politiky účinné a efektivní.

Na otázku nepovedeného greeningu již také nalezneme odpověď ve zmíněném Sdělení Komise k budoucí podobě SZP - bude zrušen a nahrazen jiným ekologizačním schématem, které bude v režiji členských států. Konkrétní opatření ale zatím nejsou známa.