Transparentnost posuzování pesticidů

Transparentnost posuzování pesticidů
Poslanci EP ve čtvrtek 6. prosince shodli na tom, že by veřejnosti měl být umožněn přístup ke studiím použitým při postupu povolování pesticidů.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) ve čtvrtek 6. prosince shodli na tom, že by veřejnosti měl být umožněn přístup ke studiím použitým při postupu povolování pesticidů, včetně všech podpůrných údajů a informací týkajících se používání pesticidů.

Během postupu by měl být žadatel povinen zaregistrovat všechny regulační studie, které budou provedeny ve veřejném rejstříku, a umožnit "období připomínek", během něhož by mohly zúčastněné strany poskytnout další existující údaje, aby zajistily, že budou přijaty všechny příslušné informace před rozhodnutím.

Konkrétně by mělo být posíleno hodnocení po uvedení na trh a Komise by měla zahájit epidemiologickou studii o vlivu pesticidů na životní prostředí v životním prostředí. Poslanci také navrhují přezkum stávajících studií karcinogenity glyfosátu a stanovení maximálních limitů reziduí pro půdu a povrchovou vodu.

Poslanci také zdůraznili potřebu zajistit politickou odpovědnost při přijímání povolení formou prováděcích aktů – v tzv. "komitologickém postupu". Komise a členské státy by měly zveřejnit podrobné zápisy a zveřejnit výsledky hlasování.

Devět let po přijetí nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (nařízení (ES) č. 1107/2009) a v návaznosti na spor v otázce obnovení povolení glyfosátu, účinné látky, která je používána v přípravcích na ochranu rostlin, přijal EP dne 6. února 2018 rozhodnutí o zřízení, působnosti, složení a funkčním období Zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů.

Mandát Zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů, jak je vymezen v rozhodnutí Parlamentu ze dne 6. února 2018, uložil zvláštnímu výboru, aby se zabýval postupem Unie pro povolování pesticidů jako celkem.

Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů měl:

  • analyzovat a posoudit postup pro povolování pesticidů v Unii a použitou metodiku a její vědeckou kvalitu, nezávislost postupu na příslušném odvětví a transparentnost rozhodovacího procesu a jeho výsledků;
  • na základě dostupných fakt analyzovat a posoudit případná selhání ve vědeckém hodnocení schválení nebo obnovení schválení účinných látek, jakou je i glyfosát, příslušnými agenturami EU a rovněž analyzovat a posoudit dodržování platných pravidel, pokynů a kodexů chování Unie agenturami EU;
  • především analyzovat a posoudit, zda Komise jednala v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1107/2009, když rozhodovala o podmínkách pro schvalování glyfosátu a obnovení jeho schválení;
  • analyzovat a posoudit možné střety zájmů na všech úrovních schvalovacího postupu, včetně vnitrostátních orgánů zpravodajského členského státu, který byl pověřen vypracováním zprávy o posouzení v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009;
  • analyzovat a posoudit, zda mají agentury EU odpovědné za hodnocení a klasifikaci účinných látek odpovídající personální a finanční zdroje k tomu, aby mohly plnit své povinnosti; analyzovat a posoudit, zda mají možnost zadávat nebo provádět nezávislý výzkum a zkoušení a jak jsou takový výzkum a zkoušení financovány;
  • předkládat v souvislosti s postupem Unie pro povolování pesticidů veškerá doporučení, která bude pokládat za nezbytná pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat a ochrany životního prostředí; vykonávat za tímto účelem návštěvy a pořádat slyšení v orgánech a příslušných agenturách EU, jakož i v mezinárodních a vnitrostátních institucích, nevládních organizacích a soukromých subjektech.