Spotřeba biopotravin v ČR roste

Spotřeba biopotravin v ČR roste
Ústav zemědělské ekonomiky a informací zpracoval během března Zprávu o trhu s biopotravinami v ČR v 2013, ze které vyplývá, že spotřeba biopotravin roste.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací zpracoval během března Zprávu o trhu s biopotravinami v ČR v 2013, kterou v dubnu představilo Ministerstvo zemědělství. Zpráva se zabývá situací na trhu s biopotravinami, výrobou biopotravin v ČR, distribucí biopotravin a dovozu biopotravin z třetích zemí.

V průběhu roku lidé utratili za potraviny v biokvalitě téměř 2 mld. Kč., což představuje nárůst o necelých 10% v porovnání s rokem 2012. Pokud bychom stanovili roční spotřebu na obyvatele, tak se pohybuje kolem 200 Kč. V porovnání se spotřebou běžných potravin je podíl biopotravin velmi malý a pohybuje se kolem 0,71 %., nicméně vzestupné tendence na trhu s biopotravinami lze zaznamenat již třetí rok za sebou.

Situace na trhu s biopotravinami

Trh s biopotravinami zaznamenal výrazný nárůst mezi lety 2005 a 2008, po kterých došlo ke stagnaci. Trh byl opětovně oživen v průběhu roku 2011 a růst pokračoval i v letech 2012 a 2013. Celkový obrat s biopotravinami realizovaný českými subjekty činil v roce 2013 přibližně 2,7 mld. Kč. Došlo k nárůstu exportu biopotravin a jejich objem dosáhl 774 mil. Kč (28,5 % obratu), což představuje nárůst cca o 24 % v porovnání s rokem 2012, ve kterém objem exportovaných biopotravin činil 625 mil. Kč.

Vývoj trhu s biopotravinami 2005 - 2013

 Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v 2013 

Co se týká podílu domácí a zahraniční produkce, tak je poměr obtížné určit, neboť samotná definice domácí produkce není zcela jednoznačná. Za domácí „českou“ bioprodukci lze považovat pouze tu vyrobenou čistě z domácích surovin (tj. dle definice nařízení EU, které umožňuje označit biopotravinu jako „produkci ČR“ jen pokud všechny (min. 98 %) složky zemědělského původu využité při výrobě biopotraviny pocházejí z ČR). Objem dovozu finálních biopotravin, které byly prodány na českém trhu, se odhaduje cca na 800 mil. Kč, což představuje 46% podíl na maloobchodním obratu v ČR, stejně tak to platilo v předchozích třech letech.

Čeští spotřebitelé měli v roce 2013 největší zájem o tzv. ostatní zpracované potraviny, kam patří káva, čaj, dětská výživa, med, cukrovinky, koření a další.

 Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v 2013

Biopotraviny čeští spotřebitelé nejčastěji nakupovali v maloobchodních řetězcích (63,9 %, tj. za 1,24 mld. Kč), na druhém místě se pak umístily prodejny zdravé výživy a biopotravin (16,6 %) a 5 % nákupů se odehrálo v lékárnách.

Pokud bychom se zaměřili na celosvětový trh s biopotravinami, můžeme konstatovat, že obrat na konci roku 2013 dosáhl asi 72 mld. USD (tj. 56 mld. EUR), což oproti roku 1999 představuje pětinásobný nárůst. Očekává se, že růst spotřeby biopotravin bude nadále pokračovat. Až 90 % produkce biopotravin je spotřebováno v Evropě a v Severní Americe.  Největší podíl biopotravin se v Evropě spotřebuje tradičně v Německu a to takřka jedna třetina. Dalšími zeměmi s rozvinutým trhem biopotravin jsou Francie, Velká Británie a Itálie, které spolu s Německem tvoří dvě třetiny celkového obratu v Evropě.

 

Graf spotřeby biopotravin v členských státech EU

Výroba biopotravin v ČR

Počet registrovaných výrobců biopotravin dosáhl na konci roku 2012 448 registrovaných subjektů (resp. 495 výrobních míst). Nárůst jejich počtu o 6,2 % proti 422 výrobcům v roce 2011 představoval mírné zvýšení. Nejčastěji se v ČR zpracovávají bio masné výrobky, tato oblast také dosáhla největšího nárůstu počtu výrobců. V roce 2013 došlo k velkému nárůstu producentů biovína, jichž v roce 2013 působilo na českém trhu 83. Nárůst producentů biovína byl ovlivněn koncem přechodného období a dále pak přijetím nařízení EU (nařízení č. 203/2012), které stanovuje pravidla pro ekologické zpracování hroznů.

Pokud bychom výrobce roztřídili do kategorií dle obratu, tak nejpočetnější skupinou by byla stejně jako v letech 2011 a 2012 kategorie 100 až 500 tis. Kč následovaná kategoriemi s obratem do 1 a do 2 mil. Kč. I přes mírný pokles je stále početná kategorie do 100 tis. Kč zahrnující především faremní výrobce. Ze šetření vyplynulo, že 85 % českých výrobců biopotravin uplatnilo většinu své výroby opět na českém trhu, což lze srovnat se stavem v letech 2012.

Dovoz biopotravin

Dovoz biopotravin ze třetích zemí upravuje Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí. Nařízení stanovuje pravidla pro dovoz biopotravin ze třetích zemí a zejména seznam uznaných třetích zemí a seznam uznaných kontrolních subjektů, které mohou do ČR biopotraviny dovážet. Aktuálně platný seznam zemí, ze kterých je možný dovoz biopotravin bez dalších omezení obsahuje 10 států: Argentina, Austrálie, Kanada, Kostarika, Indie, Japonsko, Izrael, Švýcarsko, Tunis a Nový Zéland.

Výsledky uvedené ve zprávě vycházejí z údajů získaných z dotazníkového šetření mezi výrobci a distributory biopotravin registrovanými na MZe k 31. 12. 2013 v rámci výzkumu trhu biopotravin v ČR, který je od roku 2009 prováděn na Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) z pověření MZe.

Doporučení

Producenti by měli vzít v úvahu, že na trhu s bioprodukty se očekává postupný nárůst, a proto je vhodné, při splnění všech norem požadavků, soustředit svoji produkci tímto směrem. EU podporuje bioprodukci a je tedy možné získat podporu v podobě dotace na produkci v biokvalitě.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství