Revize směrnice o pitné vodě

Revize směrnice o pitné vodě
Komise chce posílit důvěru spotřebitelů v pitnou vodu v EU. Zpřísňuje opatření pro posuzování nezávadnosti vody a posiluje přístup veřejnosti k informacím o pitné vodě. Jedním z cílů revize legislativy je i snížení používání plastů, k čemuž by mělo dojít nepřímo díky zvýšení spotřeby pitné vody z kohoutku.

Směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě (98/83/ES) má již 20 let a vody plynou rychle, tudíž Komise usoudila, že i tato směrnice musí být aktualizována. Většina změn odpovídá právě na poslední doporučení Světové zdravotní organizace (WHO) a na evropskou občanskou iniciativu Right2Water, jejímž hlavním cílem bylo dostat přístup k pitné vodě na seznam lidských práv. Návrh revidované směrnice byl kompletně přepracován do konsolidované podoby, protože v minulosti (naposledy v roce 2015) směrnice doznala již mnoho změn, takže se její znění postupem času stalo nepřehledným.  

Obecným cílem směrnice zůstává ochrana lidského zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá. Odpovědnost za naplňování toho cíle nesou členské státy, které musejí mj. vykonávat dohled nad vodou, která se dostane až ke konečným spotřebitelům, a to buď přímo nebo zprostředkovaně zadáním úkolů a povinností provozovatelům vodní sítě. 

Směrnice stanovuje minimální požadavky na: Logo evropské občanské iniciativy Right2Water

 • Monitorování stavu pitné vody 
 • Podávání zpráv 
 • Přístup k vodě 
 • Transparentnost 
 • Nápravná opatření v případech, kdy uvedené normy nebudou dodrženy 

Hlavní změny směrnice  

Nejvýznamnější novinky legislativního návrhu pro spotřebitele patrně představují poslední dva body:

 • Přístup k vodě určené k lidské spotřebě
 • Informování veřejnosti

Přístup k bezpečnosti vody založený na posouzení rizik 

Členské státy aktualizují své plány na posuzování rizik, které se zaměří na posouzení bezpečnosti vodních útvarů používaných k odběru vody určené k lidské spotřebě, posouzení rizik dodávky provedené dodavateli za účelem monitorování jakosti dodávané vody a posouzení rizik v domovních rozvodech. 

Posouzení nebezpečnosti vodních útvarů používaných k odběru vody určené k lidské spotřebě 

Členské státy budou muset zajistit, aby bylo provedeno posouzení nebezpečnosti vztahující se na vodní útvary používané k odběru vody určené k lidské spotřebě, které poskytují průměrně více než 10 m3. Konkrétně budou členské státy sledovat tyto prvky: 

 • Určení a georeferenční údaje ke všem místům odběru u vodních útvarů 
 • Mapování ochranných pásem určených rámcovou směrnicí o vodách 
 • Určení nebezpečí i možných zdrojů znečištění ovlivňujících vodní útvary 
 • Pravidelná monitorování vodních útvarů, na které se vztahuje posouzení nebezpečnosti relevantních znečišťujících látek vybraných z těchto seznamů: 
  • Ukazatelů v příloze I (A a B) této směrnice 
  • Látek znečišťujících podzemní vody dle přílohy I a II směrnice EP a Rady 2006/118/ES 
  • Prioritních látek a jiných znečišťujících látek dle přílohy I směrnice EP a rady 2008/105/ES 
  • Dalších relevantních látek (mikroplasty aj.) 
 • Dodavatelé budou monitoring vody provádět a podávat o tom zprávy, na jejich základě následně mohou členské státy přijímat opatření buď preventivního nebo zmírňujícího charakteru  

Posouzení rizik v domovních rozvodech 

Tento článek (10) směrnice je klíčový a Komise si od něj slibuje značné posílení důvěry spotřebitelů v kohoutkovou vodu. V rámci tohoto posouzení se kontroly a monitoring zaměří na:

 • Potenciální rizika spojená s domácími rozvody, vč. souvisejících výrobků a materiálů
 • Pravidelný monitoring ukazatelů bezpečnosti a jakosti vody
 • Ověření, zda vlastnosti stavebních výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, jsou bezpečné (dle přílohy I nařízení (EU) č. 305/2011

Pokud členské státy v těchto ohledech zjistí riziko, přijmou opatření, která zajistí, aby nedošlo ke zhoršení stavu pitné vody.

Přístup k vodě určené k lidské spotřebě 

Tento článek (13) představuje pravděpodobně největší navrhovanou změnu z hlediska spotřebitele. Jedná se o přímou odpověď na zmíněnou iniciativu Right2Water. Článek ukládá státům povinnost přijmout veškerá nezbytná opatření za účelem zlepšení přístupu k vodě určené k lidské spotřebě pro všechny a za účelem podpory jejího užívání na svém území. 

Opatření zahrnují: 

 • Určení osob bez přístupu k pitné vodě a důvodů, proč tento přístup nemají, posouzení možností, jak přístup zlepšit, včetně informování o možnostech připojení k rozvodné síti či alternativních přístupech 
 • Instalace a údržba venkovních zařízení a zařízení v budovách pro volný přístup k vodě určené k lidské spotřebě ve veřejných prostorách 
 • Propagace pitné vody těmito způsoby: informační kampaně o jakosti vody, podpora poskytování pitné vody ve správních a veřejných budovách, podpora bezplatného poskytování této vody v restauracích, jídelnách a stravovacích službách 

Informování veřejnosti 

Neméně důležitá část směrnice, zaměřuje se na poskytování rozšířených informací veřejnosti. Nejméně jednou za rok mají spotřebitelé obdržet informace o struktuře nákladů sazby účtované za krychlový metr vody, cenu dodávané vody za litr a za metr krychlový, objem vody spotřebované domácností, srovnání roční spotřeby vody domácností s průměrnou spotřebou domácnosti v téže kategorii a odkaz na internetové stránky obsahující informace v příloze IV. 

Další nové články směrnice: 

 • Informace o monitorování provádění 
 • Přístup k právní ochraně pro spotřebitele i jejich organizace 
 • Hodnocení Komise do 12 let po implementaci 
 • Výkon přenesené pravomoci – u směrnice se počítá s přijetím aktů v přenesené pravomoci 
 • Sankce – dle návrhu by měly být účinné, přiměřené a odrazující  

Směrnice je dnes ve fázi návrhu a byla předložena Radě a Evropskému parlamentu. Vývoj návrhu můžete sledovat zde