Recyklace vody v zemědělství

Recyklace vody v zemědělství
Nedostatek vody se pomalu stává stálým jevem nejen v zemědělství. Sucho trápí až třetinu území EU po celý rok. Pomoci si můžeme využitím vyčištěných odpadních vod.

Komise 28. 5. 2018 navrhla nová pravidla na stimulaci a usnadnění opětovného využívání vody v EU k zemědělskému zavlažování. 

Až jedna třetina území EU dnes trpí celoročním nedostatkem vody a obavy ze sucha v mnoha členských státech rostou. Změna klimatu a nepředvídatelné počasí budou mít pravděpodobně negativní dopad na objem a kvalitu sladkovodních zdrojů. Je to trend, který se bude postupem času spíše zhoršovat.
Snížená dostupnost vody má řadu negativních dopadů. Nejen na občany EU, ale také na zemědělství, cestovní ruch, průmysl, energetiku a dopravu. Problém nedostatku vody nemá negativní vliv „pouze“ na životní prostředí a zemědělství, ale nepříznivě může ovlivňovat také konkurenceschopnost a fungování vnitřního trhu. S tím jde ruku v ruce i zdražování cen pitné vody.
V rámci zemědělství by mohlo být částečným řešením nebo alespoň zmírněním problémů efektivnější využívání vod z čistíren odpadních vod, které mohou být spolehlivým alternativním zdrojem vody. Recyklace vody se v EU v současné době zdaleka nevyužívá tak, jak by mohla, přitom by přinesla významné úspory energie, kterou je jinak třeba vynakládat na získávání a přepravu sladké vody. Zkrátka tu existuje obrovský potenciál pro opětovné využívání vody. Proto EU předložila návrh, jak by si představovala v praxi větší využívání odpadních vod.

Návrh nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné využívání vody 

Předložený návrh nařízení má pomoci zajistit, aby vyčištěná odpadní voda určená k zemědělskému zavlažování, byla bezpečná a bylo ochráněno jak zdraví občanů, tak životního prostředí. Stručně řečeno by měla nová pravidla pomoci zemědělcům využívat vyčištěnou odpadní vodu. Zemědělci by tak zejména v období sucha nepřispívali tolik k problému nedostatku vody.

Co tedy Komise navrhuje?

Komise v návrhu nařízení usiluje o zavedení:
  • minimálních požadavků na podmínky při opětovném používání vyčištěné odpadní vody z městských čistíren. Konkrétně se jedná o sledování mikrobiologické nezávadnosti (například množství bakterií E. coli) a požadavky na monitorování kvality. Stanovením minimálních požadavků se zaručí, že voda recyklovaná v souladu s novými pravidly bude bezpečná k zavlažování
  • řízení rizik, které zaručí, že se zohlední veškerá rizika, aby byla opětovně využívaná voda nezávadná
  • větší transparentnosti: veřejnost bude mít online přístup k informacím o tom, jak se recyklovaná voda v jejich členském státě používá
Cílem nových pravidel je zaručit, že společnost bude moci optimálně využívat vyčištěnou vodu z městských čistíren odpadních vod, a získá tak spolehlivý alternativní zdroj vody. Zavedení pravidel k zužitkování vyčištěné odpadní vody přispěje též ke snížení hospodářských a environmentálních nákladů, které jsou se zajišťováním nových zdrojů vody spojeny.

Kolik vody se tedy ušetří?

Prostřednictvím opětovného využívání vody by mohlo být dosaženo až 6,6 mld. m3 ročně. V současnosti je to asi 1,7 mld. m3.

Proč Komise návrh představila?

Očekává se, že tato iniciativa bude mít pozitivní dopad jak na poskytovatele technologií, tak na zemědělské podniky. Pro malé a střední podniky by měly být vytvořeny nové příležitosti, např. zavádění inovativních řešení v technologiích opětovného využití vody, inovační monitorovací systémy a analytické techniky pro splnění nových požadavků. Zemědělské podniky, včetně malých a středních podniků, které jsou největším spotřebitelem sladké vody v členských státech, by měly mít prospěch ze zabezpečeného přístupu k vodním zdrojům. 
Návrh bude nyní předložen členským státům v Radě a Evropskému parlamentu k projednání.

 

Magda Komínková, Anna Michalčáková