RASFF funguje!

RASFF funguje!
V polovině září 2018 byla zveřejněna pravidelná, každoroční zpráva hodnotící fungování systému varování pro potraviny a krmiva RASFF.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.

Na evropské úrovni funguje systém rychlého varování již od roku 1979 a je spravován Evropskou komisí. Je zřízen formou sítě, která kromě EK zahrnuje členské státy EU, státy Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko) a od roku 2002 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Členské státy mají povinnost oznámit Komisi prostřednictvím systému RASFF:

 • všechna opatření, která přijmou s cílem omezit uvádění potraviny nebo krmiva na trh nebo prosadit jejich stažení z trhu nebo zpětné převzetí, pokud již byly dodány spotřebitelům, z důvodu ochrany lidského zdraví před rizikem, které vyžaduje rychlé jednání;
 • všechna doporučení profesionálním hospodářským subjektům nebo dohody s nimi uzavřené, které mají za cíl na základě dobrovolnosti nebo povinnosti dosáhnout toho, aby se z důvodu vážného rizika pro lidské zdraví vyžadujícího rychlé jednání zabránilo uvedení určité potraviny nebo krmiva na trh nebo jejich případnému užití nebo aby toto uvedení na trh či užití bylo omezeno nebo aby se na ně vztahovaly zvláštní podmínky;
 • všechny případy odmítnutí šarže, kontejneru nebo nákladu potravin nebo krmiv příslušným orgánem na hraničním přechodu v Evropské unii, které souvisí s přímým nebo nepřímým rizikem pro lidské zdraví. Detailní pravidla fungování systému RASFF a role jednotlivých členů upravuje nařízení Komise (EU) č. 16/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva.

Statistika oznámení v roce 2017

Z celkového počtu 3 832 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2017 se České republiky týkalo celkem 194 oznámení. Jedná se o oznámení, ve kterých byla Česká republika uvedena jako země původu nebo do ní byl výrobek distribuován, nebo ve kterých byla ČR uvedena jako dodavatel.

Nejvíce oznámení (82 %) se týkalo potravin, 13 % tvořila oznámení týkající se materiálů přicházejících do styku s potravinami (FCM) a 5 % oznámení se týkalo krmiv.

Podíl oznámení týkajících se potravin a krmiv na celkovém počtu oznámení týkajících se České republiky v roce 2017

Z celkového počtu 194 oznámení bylo v roce 2017 Českou republikou přijato 114 oznámení (59 %), 74 oznámení bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu (38 %), 6 oznámení bylo odesláno jako výsledek kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí (3 %). Celkový počet oznámení za rok 2017 je víceméně shodný s rokem 2016 (snížení o 1 případ, tedy o 0,5 %).

Vývoj počtu oznámení týkajících se České republiky od roku 2007

Nejvíce se vyskytujícím nebezpečím ve výrobcích byla kontaminace patogenními a nepatogenními mikroorganismy, nejčastěji se vyskytovaly bakterie rodu Salmonella. Déle bylo byla problémem přítomnost nepovolených složek (chemické látky, nepovolené složky PNT) zejména v doplňcích stravy. Třetí nejčetnější skupinu představuje přítomnost reziduí pesticidů.

Oznámení přijatá v roce 2017, rozdělená podle typu nebezpečí

Oznámení přijatá systémem RASFF v ČR

V roce 2017 byl v České republice systémem RASFF z celkového počtu 194 oznámení zaznamenán největší podíl oznámení (přijatá, odeslaná na základě kontroly trhu a dovozu) v těchto kategoriích: maso a masné výrobky (35 oznámení), ovoce a zelenina (36) a předměty a materiály určené pro styk s potravinami (25). V roce 2017 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, nejčastějším důvodem byla přítomnost patogenních mikroorganismů (zejména rod Salmonella) a přítomnost cizích těles. Stejný počet nevyhovujících výrobků byl zaznamenán v kategorii ovoce a zelenina, nejčastěji se jednalo o nadlimitní nálezy reziduí pesticidů, mykotoxinů, průmyslových kontaminantů, těžkých kovů a patogenních mikroorganismů. Třetí nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly materiály a předměty určené pro styk s potravinami, kdy se jednalo zejména o migrace primárních aromatických aminů, formaldehydu a těžkých kovů. Počet oznámení řešených v systému RASFF v České republice je téměř totožný jako v předchozím období (snížení o 1 případ).

Oznámení odeslaná systémem RASFF z ČR týkající se kontroly trhu

V roce 2017 odeslala Česká republika na Evropskou komisi 74 oznámení v kategorii kontrola trhu. Při kontrole trhu patřilo nejvíce nevyhovujících výrobků do kategorií ovoce a zelenina, maso a masné výrobky a FCM. V kategorii ovoce a zelenina se jednalo zejména o přítomnost reziduí pesticidů a norovirů, v kategorii maso amasné výrobky se jednalo hlavně opatogenní mikroorganismy (rod Salmonella) a v kategorii FCM při kontrolách OOVZ byly zaznamenány zejména migrace formaldehydu a těžkých kovů.

Oznámení odeslaná systémem RASFF z ČR týkající se kontroly dovozu

Celkem bylo v roce 2017 ze vstupního bodu ČR na trh EU odmítnuto 6 nevyhovujících zásilek. Zeměmi původu byly Čína, Turecko, Nigérie a Ázerbájdžán. Oznámení byla řazena do kategorie Odmítnutí na hranicích, hlášení týkající se solených skopových střev pak bylo v kategorii Informace.

Oznámení odeslaná systémem RASFF z ČR týkající se kontroly dovozu v roce 2017

 • sušené ryby pokus o nelegální dovoz, Nigérie
 • zelený čaj buprofezin a dinotefuran, Čína
 • solená skopová střeva zakázaná látka nitrofurazon (SEM) – metabolit nitrofuranu, Čína
 • lísková jádra aflatoxiny Ázerbájdžán
 • sušené fíky aflatoxiny Turecko
 • sušené fíky aflatoxiny Turecko

ČR jako země původu v hlášení RASFF

V roce 2017 byla Česká republika označena jako země původu v 19 případech z celkových 186 oznámení. Nejčastějším nebezpečím bylo zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů, zejména rodu Salmonella, cizích těles v potravinách a migrace těžkých kovů z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a nedeklarovaných alergenů.

Oznámení, ve kterých byla v roce 2017 uvedena Česká republika jako země původu (produkt, nebezpečí)

 • stévie sladká (Stevia rebaudiana), nepovolená PNT
 • mletý kmín, stopy hořčice
 • kuřecí kebab, Salmonella enterica sér. Infantis
 • sklenice se zlatým dekorem, migrace kadmia a olova
 • pšenice, deoxynivalenol
 • špagety pro psy, Salmonella spp.
 • velikonoční figurky z bílé čokolády, úlomky plastu
 • slunečnicový šrot, vysoký obsah semen ambrozie
 • celozrnná špaldová mouka, feromagnetické částice
 • cedník, migrace železa
 • panákové sklenice větší, migrace kadmia a olova
 • sada panákových sklenic se zlatým dekorem, migrace kadmia a olova
 • škvarková pomazánka, přítomnost mléčné bílkoviny
 • japonský celer, rezidua pesticidů nad MRL
 • kuřecí kebab, Salmonella spp.
 • zelený jíl, olovo
 • vejce, Salmonella enterica sér. Enteritidis
 • vařená loupaná vejce, fipronil
 • doplněk stravy, vysoký obsah kofeinu a synefrinu

Zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně zpracovávána od roku 2005. Fungování systému RASFF zajištuje občanům EU jistotu, že potraviny, které kupují, jsou nezávadné a v pořádku. Spolupráce mezi členskými státy v rámci sítí funguje efektivně a bez větších problémů.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Témata: