Rada pro zemědělství a rybolov

Rada pro zemědělství a rybolov
Ve dnech 11. a 12. prosince 2017 se konalo zasedání Rady pro zemědělství a rybolov.

Komise předložila Radě sdělení na téma „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ stanovují hlavní zásady, z nichž Komise vychází ve své vizi budoucí společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Ministři se poté vyjádřili  ke strategickým otázkám budoucnosti SZP a k novým aspektům nastíněným Komisí, jako je posílení subsidiarity a revize pravidel týkajících se ekologizace. Někteří ministři zdůraznili, že v budoucnosti bude zapotřebí vyšší rozpočet.

Rada druhý den zasedání (12. prosince 2017) přijala nová, zjednodušená pravidla v oblasti zemědělství. Dne 1. ledna 2018 vstoupí v platnost řada technických změn společné zemědělské politiky, která by měla zefektivnit práci zemědělců i státní správy. Část souhrnného nařízení týkající se zemědělství pozměňuje čtyři nařízení o SZP: nařízení o přímých platbách, o rozvoji venkova a o společné organizaci trhů a horizontální nařízení.

Mezi hlavní změny patří:

  • přímé platby: pravidla týkající se trvalých travních porostů byla upravena, aby členským států poskytovala větší flexibilitu. Zjednoduší se rovněž některé prvky ekologizace. Také již nebude povinné rozlišovat mezi aktivními a neaktivními zemědělci, což umožní členským státům, pro které toto rozlišování představovalo nepřiměřenou administrativní zátěž, aby od něj upustily;
  • rozvoj venkova: zvýší se atraktivita opatření k řízení rizik, neboť některé prahy se snižují a zároveň se zvyšují sazby podpory. Jednodušší bude i využívání finančních nástrojů;
  • společná organizace trhů: některé pravomoci organizací producentů, jako je plánování produkce, optimalizace produkčních nákladů, uvádění na trh a sjednávání smluv na dodávky zemědělských produktů jménem svých členů, budou rozšířeny na všechna odvětví s cílem zlepšit postavení zemědělců v dodavatelském řetězci. Takové pravomoci již existují například v odvětvích olivového oleje, hovězího masa a plodin na orné půdě. Kolektivní sjednávání smluvně zakotvených ujednání o tzv. sdílení hodnoty bude možné i v jiných odvětvích, než jen v odvětví cukru, a bude dobrovolné.
Témata: