Rada EU řešila plýtvání potravinami

Rada EU řešila plýtvání potravinami
Zástupci členských států se 16. dubna 2018 sešli na zasedání Rady, kde se věnovali problematice plýtvání potravinami. Hlavním cílem bylo posoudit pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění závěrů Rady dohodnutých v červnu 2016.

Dle závěrů z června 2016 se každoročně ztratí či vyplýtvá téměř třetina veškerých potravin. Rada v závěrech vytyčila řadu iniciativ s cílem plýtvání a ztráty v budoucnu snížit. Mezi tato opatření patří výzvy členských států a Komise, aby zlepšily monitorování a shromažďování údajů za účelem lepšího pochopení problému, aby se zaměřily na prevenci plýtvání potravinami a ztrát potravin, aby v budoucích právních předpisech EU posílily využívání biomasy a aby usnadnily darování neprodaných potravinářských výrobků dobročinným organizacím. 

Obecně Rada vyjádřila znepokojení nad značným objemem potravin, které jsou vyprodukovány, avšak nejsou spotřebovány. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že téměř 1,3 miliardy tun ročně (jedna třetina) veškerých potravin zamýšlených pro lidskou spotřebu se ztratí či skončí v odpadu, což má značné hospodářské, sociální a environmentální dopady. Ztráty potravin a plýtvání potravinami stojí celosvětové hospodářství 990 miliard USD ročně. Ztráty a plýtvání potravinami také zhoršuje nedostatek potravin a zvyšuje podvýživu. Kromě toho se na potraviny, které se nakonec ztratí či vyplýtvají, spotřebuje přibližně čtvrtina vody používané pro zemědělské účely, využije orná půda o rozloze Číny, vyprodukuje přibližně 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů a tato situace má zároveň podíl na ztrátě biologické rozmanitosti. Závěry Rady podporují stávající iniciativy EU a zároveň vyzývají Komisi, aby rozšířila oblast svého působení a zahrnula do ní ztráty potravin. 

Na dubnovém zasedání ministři členských států představili opatření, která již byla přijata na vnitrostátní úrovni, a shodli se, že pro omezení plýtvání potravinami a potravinových ztrát je třeba vyvinout větší úsilí a mimo jiné se dohodnout na společném postupu pro posuzování rozsahu tohoto problému. Znovu také potvrdili, že jsou pevně odhodláni tento problém řešit. 

Ministři v rámci zasedání řešili také návrh směrnice o nekalých obchodních praktikách v rámci potravinového řetězce, který předložila Komise. Cílem návrhu je zakázat v rámci potravinového řetězce škodlivější nekalé obchodní praktiky, a zajistit tak spravedlivější zacházení s malými a středními potravinářskými a zemědělskými podniky. Návrh rovněž umožňuje, aby vnitrostátní orgány mohly ukládat sankce v případech prokazatelně zneužívajících praktik. Rada návrh Komise přivítala a je připravena spolupracovat s Evropským parlamentem v zájmu co nejrychlejšího přijetí této směrnice.