Omnibus je připraven vyjet

Omnibus je připraven vyjet
Vyjednávání o nařízení omnibus, které pozměňuje financování EU do roku 2020, je téměř u konce. Významným způsobem se dotkne i SZP, třeba i podmínky aktivního zemědělce.

Zvláštní výbor pro zemědělství schválil 16. 10. 2017 dohodu o tzv. Omnibus nařízení, které pozměňuje rozpočet EU, včetně financování Společné zemědělské politiky (SZP). Nařízení pozměňuje celkem 15 jiných nařízení, z čehož čtyři se týkají financování zemědělské politiky. Jednat se má však pouze o technické změny, což není zcela přesné. Přináší totiž významné posílení subsidiarity členských států. Návrh se totiž zdá být v podobném duchu, jako uniklý dokument Komise o budoucnosti SZP. Seznam pozměněných nařízení o SZP naleznete na konci článku.

Historie návrhu

V polovině září 2015 Komise předložila jako součást přezkumu víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020 návrh na změnu týkající se některých finančních stropů VFR. Cílem návrhu má být učinit finanční pravidla jednodušší a flexibilnější tak, aby se rozpočet snáze mohl přizpůsobovat měnícím se podmínkám a rychle reagovat na neočekávaný vývojn, např. na různé krize či embarga. Ústředním bodem návrhu nařízení je změna tzv. finančního nařízení EU (Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012). Předběžné dohody mezi předsednictvím a EP bylo dosaženo již 12. 10. 2017. Vzhledem k SZP se má jednat o zjednodušení politiky s cílem snížit administrativní zátěž zemědělcům i vnitrostátním orgánům.

Hlavní změny

Dohodnutá pravidla na SZP pozměňují všechna čtyři hlavní nařízení z roku 2013 - o přímých platbách, rozvoji venkova, společné organizaci trhů a tzv. horizontální nařízení. V rámci přímých plateb by mělo dojít ke změně podmínky aktivního zemědělce, kdy by členské státy měly mít možnost rozhodnout, zda podmínku ponechají v platnosti, či nikoliv. V některých členských státech tato podmínka dle Komise přináší příliš mnoho administrativní zátěže. 

Významné změny by se měly týkat také mladých zemědělců, kterým by přímé platby měly být udělovány po delší dobu - pokud zažádají o platbu pro mladé zemědělce do pěti let od zahájení podnikání, budou na ni mít nárok po dobu dalších pěti let (v současnosti je to možné pouze po pět let od zahájení zemědělského podnikání). Členské státy budou moci rozhodnout i tom, že platbu pro mladé zemědělce navýší až o 50 %, pokud jim na toto budou stačit vyhrazené finanční prostředky (max. 2 % národního ročního stropu na přímé platby). Ostatní změny přímých plateb se týkají greeningu (ozelenění), redukce přímých plateb a dobrovolné podpory vázané na produkci.

Změny v nařízení o rozvoji venkova přinesou nový nástroj na stabilizaci příjmů, který bude možný využít už v případech, kdy příjmy zemědělců klesnou o více než 20 % jejich průměrného ročního příjmu (stávající nástroj podpory příjmů může být aktivován, až pokud příjmy zemědělců klesnou o více než 30 %. V rámci společné organizaci trhů dojde ke změně sdílení hodnoty, kdy bude možné kolektivně vyjednávat i jiném odvětví než cukru. Postavení zemědělců v dodavatelském řetězci by mělo být posíleno prostřednictvím upravení pravomocí organizací producentů, které budou rozšířeny na všechna odvětví nejen na olivový olej, hovězí maso a plodin na orné půdě, jak je tomu doposud. Návrh dobrovolného režimu snižování produkce v obdobích krize byl vypuštěn a debaty na toto téma budou pokračovat až v rámci vyjednávání nové SZP.  Nejméně změn dozná tzv. horizontální nařízení, kde by měl být pouze zjednodušen postup posuzování finanční kázně, který bude řídit pouze Komise.

K návrhu se postupně vyjádřilo celkem 10 výborů EP, jejich shrnutí však neobsahuje zásadní pozměňovací návrhy, které by měly nařízení výrazně zdržet. Výbory EP negativně hodnotí skutečnost, že návrhu legislativy nepředcházelo zhodnocení dopadů a navrhly, aby budoucí významné dodatky k finančnímu nařízení byly takovým šetřením doprovázeny.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrh nyní čeká první čtení v Evropském parlamentu (EP) , vstoupit v platnost by měl na začátku roku 2018. Vzhledem k výše uvedeným pozměňovacím návrhům EP, bude muset pozměňovací návrhy schválit také Rada ministrů. 

Odkazy