O projektu

Projekt AGRI ČR+: Bezpečnost a dvojí kvalita potravin - výrobci, spotřebitelé a legislativa EU a ČR navazuje na dva předchozí projekty realizované s podporou Ministerstva zemědělství: v roce 2017 byl podpořen projekt AGRI ČR+ 2.0 s podtitulem „Moderní environmentálně šetrné zemědělství má něco pro každého“, který navázal na informačně-vzdělávací projekt z roku 2015 AGRI ČR+, jehož hlavním výstupem byla informační příručka Společná zemědělská politika EU v letech 20142020 a realizovalo jej Centrum pro studium demokracie a kultury o.p.s. Pro rok 2018 je projekt AGRI ČR+ 2.0 opět podpořen Ministerstvem zemědělství České republiky a již druhým rokem jej realizuje Evropský informační projekt, z.ú.

Účel a cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy, vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti bezpečnosti potravin a zdravé výživy přizpůsobené dvěma hlavním cílovým skupinám: na jedné straně široké spotřebitelské veřejnosti a na straně druhé zemědělským a potravinářským podnikatelům.

Na straně spotřebitelů je cílem projektu přispět ke vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy jako reálně dosažitelného (a dosahovaného) cíle, k jehož naplnění má spotřebitel možnost aktivně přispívat. Zdravá výživa a bezpečnost potravin by v očích spotřebitele měly být vnímány jako požadovaný a zároveň zcela přirozený výstup zemědělské produkce šetrné k životnímu prostředí a rovněž jako oblast, jíž je ze strany institucí EU a ČR věnována adekvátní pozornost. Spotřebitel by měl vnímat tuto oblast jako pro sebe přehlednou a být schopen se v ní aktivně pohybovat a orientovat.

Na straně zemědělských a potravinářských podnikatelů je cílem přispět ke vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy jako přirozeného cíle jejich činnosti, k jehož dosažení jsou dány předpoklady již ve způsobu zemědělského hospodaření šetrného k životnímu prostředí. Legislativní prostředí, v němž se producent potravin pohybuje, by měl vnímat jako přehledné, podpůrné a regulující, nikoli jako složité, sankční a omezující.

Cílem osvěty a propagace zaměřené na spotřebitelskou veřejnost je:

  • představení konvenční a ekologické potravinářské produkce v návaznosti na konvenční a ekologický způsob zemědělského hospodaření, osvětlení rozdílů mezi těmito dvěma způsoby produkce ze spotřebitelského hlediska
  • seznámení s problematikou dvojí kvality potravin, jejími příčinami a možnými způsoby řešení, včetně představení plánovaných i aktuálně realizovaných opatření ze strany institucí EU a ČR z pohledu spotřebitele
  • seznámení s pravomocemi správních orgánů dohlížejících na kvalitu potravinářské produkce (Státní veterinární ústav, SZPI aj.) a jejich službami pro spotřebitele
  • poskytnutí základních vodítek pro orientaci spotřebitelů na trhu s potravinami - jak poznat kvalitní potraviny a dle čeho je vybírat; součástí toho bude i vysvětlení všech běžně používaných označení potravin vycházejících z evropské i české legislativy (např. PDO, PGI, TSG, Klasa, Regionální potravina atd.)

Cílem osvěty a propagace zaměřené na zemědělské a potravinářské podnikatele je:

  • seznámení s historií, aktuálním vývojem a budoucími trendy v oblasti evropské legislativy týkající se kvality a produkce potravin
  • seznámení s problematikou dvojí kvality potravin, jejími příčinami a možnými způsoby řešení, včetně představení plánovaných i aktuálně realizovaných opatření ze strany institucí EU a ČR z pohledu producenta potravin

Další součásti projektu

Součástí projektu jsou kromě tohoto webu profil na Facebookinformační příručka a sada informačních letáků.

Profil na Facebooku informuje o aktuálních příspěvcích z tohoto webu a upozorňují na zajímavosti z oblasti potravin a zemědělství. Oproti webu budou příspěvky na Facebooku předkládány zábavnější formou a rozšířeny o příspěvky třetích stran. Odkazy na Facebook naleznete v hlavičce webu vedle pole pro vyhledávání.

Informační příručka, která vyšla v srpnu 2018, se věnuje legislativě a jejímu směřování v oblasti potravin. Příručka je určena zemědělským a potravinářským podnikatelům a spotřebitelům. 

Pro spotřebitele dále vznikla sada čtyř informačních letáků: