Nové programové období by mělo být jednodušší

Změny v novém programovém období 2014–2020 se týkají především mladých zemědělců a administrativního procesu, který by měl být jednodušší.

Nové programové období 2014–2020 je obecně charakteristické sjednocováním metodických postupů. Informace o dotačních výzvách by měly být uváděny vždy nejméně 6 měsíců předem na webovém portálu dotaceeu.cz. Počet operačních programů byl oproti minulému programovému období snížen a všechny regionální operační programy jsou nyní sdruženy do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Nejvýznamnějším operačním programem pro zemědělské podnikatele a vlastníky lesů je však Program pro rozvoj venkova (PRV).

Pro všechny evropské strukturální a investiční fondy v novém období slouží jeden monitorovací systém MS2014+, který bude sloužit k podávání projektových žádostí. Výjimku tvoří pouze PRV, pro který zůstává platný Portál farmáře. Celková výše alokace pro ČR by měla činit takřka 24 mld. €.

Program rozvoje venkova 2014–2020

Program rozvoje venkova (PRV) je nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EAFRD).  PRV je v novém programovém období primárně zaměřen na podporu zemědělské činnosti, která má pozitivní dopad na rozvoj venkovských oblastí. Nový PRV má tedy užší zaměření; podpora pro obce a nezemědělské podnikatele bude nabízena prostřednictvím ostatních operačních programů. Obecně bude v novém období důležitější zaměření na spolupráci, předávání znalostí a inovace.

Financování PRV je spojeno s metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), který je realizován prostřednictvím místních akčních skupin (MAS), jejichž důležitou součástí jsou obce i města v příslušném mikroregionu. V rámci PRV budou financovány investiční i neinvestiční projekty spolupráce mezi MAS a dalšími partnerskými subjekty (z ČR i ze zahraničí) dle zaměření jednotlivých opatření. Druhou oblastí budou projekty vybrané danou MAS v rámci naplňování její místní rozvojové strategie.

Příjemci finančních prostředků z PRV mohou být i vlastníci lesů či osoby hospodařící na lesních pozemcích ve vlastnictví státu.

Mladý zemědělec

Nový PRV poskytuje možnost podpořit i mladé začínající zemědělce. Mladý zemědělec je fyzická osoba ve věku 18–40 let, která má minimální zemědělskou kvalifikaci nebo jí za stanovených podmínek dosáhne ke dni zaregistrování žádosti o dotaci. Novým kritériem pro programové období 2014–2020 je minimální velikost podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty standardní produkce. Nemůže se tedy jednat o žadatele, který zcela začíná a nevlastní žádnou půdu ani hospodářská zvířata.

Na co lze získat podporu

  • Rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury
  • Zalesňování a zakládání lesů
  • Preventivní protipovodňová opatření v lesích
  • Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin
  • Neproduktivní investice v lesích
  • Přeměna porostů náhradních dřevin
  • Technologie pro lesní hospodářství
  • Projekty spolupráce na podporu místních trhů
  • Aktivity místních akčních skupin (MAS)

Autor: Anna Michalčáková, B&P Research s.r.o.