Nové označování lihovin

Nové označování lihovin
Instituce EU dosáhly 28. 11. 2018 politické dohody o nových pravidlech pro výrobu a označování lihovin a pro registraci a ochranu lihovin registrovaných jako zeměpisná označení (GI). Cílem dohody je zajistit jasnější označování lihovin a že jejich složení bude harmonizováno na unijní úrovni.

Instituce EU dosáhly 28. 11. 2018 politické dohody o nových pravidlech pro výrobu, označování a pro registraci a ochranu lihovin registrovaných jako zeměpisná označení (geographical indication, GI). Nová pravidla by měla zajistit, že spotřebitelé budou informováni o metodách používaných k výrobě alkoholických nápojů. Dohoda by měla zajistit, že v celé EU bude zajištěno jasnější označování lihovin a že jejich složení bude harmonizováno na unijní úrovni. Mělo by dojít také k vytvoření rejstříku kontrolních orgánů členských států, který by měl usnadnit práci vnitrostátních donucovacích orgánů, aby zajistily, že spotřebitelé získají originální a nezávadné výrobky. Následně členské státy 10. 12. 2018 dospěly k dohodě ve zvláštním výboru pro zemědělství a návrh schválily. 

Stávající právní rámec EU v oblasti lihovin umožňuje volný pohyb zboží na jednotném trhu tak, že stanovuje definice výrobků, pravidla pro označování a ustanovení související s ochranou zeměpisných označení lihovin. Proto by neměl být měněn. Z tohoto důvodu se v návrhu kromě uvedení do souladu se SFEU (Smlouva o fungování EU) zavádí pouze několik menších technických změn, aby byly odstraněny nedostatky zjištěné při provádění nařízení (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin) a aby se právní předpisy sjednotily s novými právními nástroji EU. Výlučně v zájmu zjednodušení předpisů a zlepšení jejich čitelnosti byly v souladu s programem Komise na zlepšování právní úpravy provedeny změny ve struktuře a formulacích.

Změny ve struktuře a formulacích a několik technických úprav se netýkají podstaty práva, které zůstává stejné jako v nařízení (ES) č. 110/2008. Z tohoto důvodu nebylo provedeno ani posouzení dopadů.

Mezi výrobci lihovin panuje shoda, že je třeba zachovat stávající právní rámec týkající se lihovin.

Z tohoto důvodu návrh kromě zavedení několika technických úprav a změn ve struktuře a formulacích, které zjednodušují a vyjasňují znění těchto ustanovení, aniž by měnily jejich podstatu, stanoví pouze zmocnění Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Zástupci odvětví lihovin byli konzultováni v rámci zasedání skupiny pro občanský dialog, během kterého Komise shromáždila informace, stanoviska a doporučení od odborníků na problematiku lihovin. Pokud jde o oddíl týkající se zeměpisných označení, jeho ustanovení pouze uvádí postupy zápisu více do souladu s postupy platnými pro zápis jiných potravin, avšak nemá vliv na specifičnost režimu pro zeměpisné označení lihovin.

Účel a oblast působnosti stávajícího nařízení mají zůstat beze změny.

Konečná dohoda mezi orgány EU by měla:

  • ovlivnit pravidla výroby harmonizací maximální úrovně obsahu cukru, která je na úrovni EU tolerována, aby byla zajištěna stejná kvalita identického výrobku v celé EU. Tato maximální má být slučitelná s přísnějšími vnitrostátními pravidly
  • vyjasnit pravidla týkající se prezentace a označování, která mají být sladěna s nařízením o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
  • předpokládají lepší ochranu zeměpisných označení vzhledem k ochranným známkám
  • zachovat tradiční výrobní metody

Vzhledem k tomu, že dohoda je významná pro obchod, má být předložena členům WTO (Světová obchodní organizace) k připomínkám během 60 denní lhůty. Nařízení bude poté předloženo Evropskému parlamentu k hlasování v prvním čtení a následně se vrátí Radě k přijetí.

Nové nařízení by mělo vstoupit v platnost 7 dnů po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU a jeho použitelnost by měla být odložena o dva roky, s výjimkou některých ustanovení, která by platila 2 týdny od jeho vstupu v platnost (převážně ustanovení o zeměpisných označeních).