Nákup půdy

Nákup půdy
Nedostatek půdy a její vysoká cena představuje problém pro většinu malých zemědělců, aby své podnikání rozšířili či s ním vůbec začali. Problému si je vědoma i Komise, která v nové SZP navrhuje zastropování dotací, které uměle zvyšují cenu půdy v EU. Podporu na nákup půdy ale můžete získat i nyní od PGRLF.

Nedostatek orné půdy a její vysoká cena představuje v EU velké téma. V dubnu 2017 Evropský parlament schválil stanovisko o koncentraci půdy a usnadnění přístupu zemědělců k ní a doporučil Komisi, aby toto vzala v potaz při vytváření nové Společné zemědělské politiky (SZP). Jednu z hlavních příčin koncentrace půdy a potažmo zabírání půdy jsou přímé platby tedy dotace na plochu (SAPS) a z legislativních návrhů Komise pro SZP po roce 2020 je patrné, že se snaží omezit negativní důsledky těchto plateb. Navrhuje totiž povinnou (progresivní) degresivitu a zastropování přímých plateb, což znamená, že podniky by dostaly maximálně 100 000 €, přičemž již od 60 000 € se bude uplatňovat progresivní degresivita a platba na další hektary bude snižována až o 75 %. Zároveň Komise navrhuje zavést povinně redistributivní platbu (tzv. platbu na první hektary), která je výhodná zejména pro menší až střední zemědělce (v závislosti na nastavení konkrétních parametrů, které se mezi členskými státy EU liší).

Na straně druhé Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) může podpořit malé a střední zemědělské podniky mimo rámec SZP. Konkrétně od 1. 1. 2019 vyhlašuje opětovný příjem žádostí v programu Podpora nákupu půdy. V rámci programu je poskytována dotace formou částečného snížení úrokového zatížení komerčních úvěrů určených na nákup nestátní zemědělské půdy. Aby byl zajištěn soulad s evropskou legislativou, podpora je poskytována formou de minimis a její výše může činit maximálně 15 000 €. Součástí dotace je závazek vydržet na nakoupené půdě hospodařit po dobu nejméně 5 let a dosáhnout minimální výše příjmů ze zemědělské prvovýroby ve výši alespoň 25 % z celkových příjmů po celou dobu poskytování podpory (od následujícího účetního období po podání žádosti). Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 3. 2019 na www.pgrlf.cz.

Více informací k programu naleznete zde: https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/podpora-nakupu-pudy/

Témata: