Mléčný balíček 2017

Mléčný balíček 2017
Členské státy se koncem srpna dohodly na konkrétní podobě podpory pro sektor mléka, která vstoupila v platnost 10. září 2016. Na pomoc producentům mléka má dohromady putovat částka 500 milionů eur. Podstatou tzv. mléčného balíčku, který se skládá celkem ze šesti nařízení EU, je podpora snížení produkce mléka. Teoreticky to znamená, že pokud producent mléka sníží svou produkci, může si zažádat o kompenzaci.

Částka určená na mléčný balíček je rozdělena na dvě části:

1) Pobídky ke snížení produkce (150 milionů eur)

2) Podmíněná podpora na přizpůsobení (350 milionů eur)

Pobídky ke snížení produkce

První část balíčku tvoří pobídky k dobrovolnému snížení produkce. Komise předem upozornila, že opatření má pouze udržovací charakter. Pravděpodobně z toho důvodu, že za snížení produkce o výši 100 kg nabízí jen 14 eur. Podpora je dostupná žadatelům, kteří po dobu tří měsíců sníží dodávky kravského mléka v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce (tzv. referenční období).

Množství, za které je možné získat kompenzaci, začíná na 1 500 Kg a končí snížením ve výši 50 % produkce. Pokud tedy producent sníží dodávky mléka o 60 %, při posuzování žádosti se na ni bude nahlížet, jako by produkci snížil o 50 %. Žádosti se snížením o méně než 1 500 kg budou automaticky zamítnuty.

Sběr žádostí o podporu proběhne ve čtyřech kolech a žadatel může podat pouze jednu žádost, vyjma toho, kdy podá žádost v prvním a ve čtvrtém kole.

Lhůty pro příjem žádostí: 21. září 2016,12. říjen 2016, 9. listopad 2016, třetí kolo snížení, 7. prosinec 2016.

Podmíněná podpora přizpůsobení

Pro ČR bylo vyčleněno z druhé, objemnější části balíčku 10,3 milionů eur. Každý členský stát se přitom může rozhodnout, že přidělený rozpočet navýší až o 100 %. ČR pravděpodobně tuto možnost využije, podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství z 15. 9. 2016 chystá Marian Jurečka návrh předložit vládě v nejbližší době. Znamenalo by to nárůst objemu finančních prostředků na více než 550 mil. Kč.

Oproti prvnímu opatření se podmíněná podpora přizpůsobení liší v tom, že finanční prostředky jsou poskytnuty členským státům, které s nimi mohou rámci daných mezí nakládat. Podporu bude možné udělit producentům mléka a/nebo zemědělcům v dalších odvětvích živočišné výroby, kteří vykonávají nejméně jednu z následujících činností:

  • Snížení produkce o více než 50 %, nebo nezvyšování produkce
  • Drobné zemědělství
  • Používání extenzivních metod produkce
  • Používání metod produkce šetrných k životnímu prostředí a klimatu
  • Provádění projektů spolupráce
  • Provádění režimu jakosti nebo projektů zaměřených na podporu jakosti přidané hodnoty 
  • Vzdělávání v oblasti finančních nástrojů a nástrojů řízení rizik

Konkrétní podoba implementace tohoto nařízení v ČR zatím není známa. Členské státy, včetně ČR, mají od Komise danou lhůtu do 30. listopadu 2016, kdy jí musí oznámit popis konkrétních opatření, která přijmou vzhledem k udělování podpor. Opatření se však budou moci kombinovat s dalšími podporami z EZZF a EZFRV a členské státy tyto podpory vyplatí nejpozději do 30. září 2017.

Další opatření

Balíček dále zahrnuje partikulární opatření, která mají celkově vylepšit postavení producentů mléka na trhu. Zálohy na přímé platby a některé platby na podporu rozvoje venkova (např. platby na plochu) by mohly být vypláceny ve větším podílu a dříve, již od 16. října. Období veřejné intervence u SOM v roce 2016 se prodlužuje do 31. prosince 2016 a v roce 2017 bude trvat od 1. ledna do 30. září 2017. Zároveň se prodlužuje podpora soukromého skladování SOM od konce února 2017.

Témata: