Metodika o poskytování dotací

Metodika o poskytování dotací
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo metodiku o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů pro rok 2016. V metodice jsou obsaženy závazné právní normy a ustanovení pro poskytování dotací.

Ministerstvo zemědělství 22. 2. 2016 zveřejnilo metodiku k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů pro rok 2016. Účelem metodiky je shrnout a srozumitelnou formou představit závazné právní normy pro poskytování dotací, její text však není právně závazný a nelze z ní odvozovat právní nárok.

V metodice v první řadě naleznete seznam unijní a české legislativy, přičemž platí, že jako základní orientační dokument pro poskytování dotací slouží Program rozvoje venkova pro léta (PRV) 2014–2020.

Předmět poskytnutí dotace:

  • Podopatření 15.1.1. Zachování porostního typu hospodářského souboru
  • Podopatření 15.2.1. Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
  • Podopatření II.2.2.1 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu
  • Podopatření II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů

Součástí prvních dvou opatření jsou i závazky z předcházejícího programového období PRV 2007–2013, konkrétně se jedná o opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích a opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby. U těchto opatření již není možno uzavírat nové závazky.

Žadatelem u opatření může podat vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky. Žadatel nejprve podá žádost o zařazení do opatření na místně příslušném Oddělení příjmů žádostí a LPIS (OPŽL). Žádost o zařazení musí být podána do 31. 10. roku, který předchází prvnímu roku trvání závazku. Žadatel se zavazuje dodržovat podmínky opatření po dobu 5 let.

Celé znění metodiky naleznete zde.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství