Legislativní novinky

Legislativní novinky
Nové právní předpisy platná od srpna 2017.

 

Novela vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 229/2017 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv, která nabyla účinnosti dnem 15. srpna 2017.
Nová vyhláška přináší několik změn. Primárně zavádí hygienické požadavky při pěstování ovoce a zeleniny. Tato opatření by měla zabránit jejich případné mikrobiální kontaminaci. Změna se týká používání statkových a organických hnojiv a reaguje na poznatky z kontrolní činnosti. 
Nová úprava dále zpřesňuje aplikační dávky při používání popelů na zemědělské půdě. Někteří producenti popelů ze spalování biomasy tento popel vlhčí nebo zkrápějí a výsledná vlhkost těchto výrobků se pohybuje až do 60 %; tito producenti ale byli znevýhodněni současnou právní úpravou, kdy je vymezena maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování biomasy na 2 tuny hnojiva na hektar za 3 roky. Proto nová úprava zavádí omezení maximální aplikační dávky vztahující se nově na sušinu hnojiva. 
Vyhláška zavádí konkrétní formu hlášení Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému pro zemědělské podnikatele, kteří letecky aplikují kapalná hnojiva nebo pomocné látky na zemědělské půdě.

 

Novela vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 237/2017 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, která nabývá účinnosti dnem 3. září 2017.
Cílem vyhlášky je rozšířit sledované parametry hnojiva o mikrobiologické činitele. Při aplikaci upravených kalů na zemědělské půdy se uplatňují limitní hodnoty vybraných mikrobiálních parametrů kalů. Při zpracování kalů do organických hnojiv a substrátů se dosud mikrobiální kontaminace při procesu registrace nehodnotila, což se jeví jako disproporce. Navíc takto zpracované kaly nemají aplikační omezení například pro použití při pěstování zeleniny. Pro účely ochrany zdraví lidí je žádoucí, aby výrobky z takto rizikového materiálu podléhaly odpovídající kontrole. Vyhláška tak stanoví výrobky, na které se mikrobiální parametry mají vztahovat, a jejich hodnoty.
Dále se vyhláškou mezi typy hnojiv také zařazují granulované vápence. Granule vyrobené z mletých vápenců s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu mají po rozpadnutí granulí stejný agronomický efekt jako tyto mleté vápence. Granulace mletých vápenců navíc usnadňuje aplikaci a omezuje prašnost.
 

Nová vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Hlavním cílem vyhlášky je na základě podnětů aplikační praxe nově upravit problematiku technických požadavků pro stavby pro plnění funkcí lesa. Potřeba nové právní úpravy vyplývá také z nových předpisů oblasti stavebnictví a vodního hospodářství a zejména z nových technických norem určených pro stavby pro plnění funkcí lesa.
Vyhláška zachovává účel stávajícího právního předpisu (stanovení technických požadavků pro projektovou činnost, pro povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb pro plnění funkcí lesa) a v principu i jeho rozsah (stavby lesních cest a stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení bystřin a strží, stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd, bez staveb malých vodních nádrží v lesích, pro něž jsou technické požadavky dány vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla).
Vyhláška předpokládá pozitivní dopady na životní prostředí, protože snížením rozsahu zemních prací při stavbách lesních cest nebo omezením eroze povrchu lesních cest umožní stavby pro plnění funkce lesa lépe začlenit do lesního prostředí a snížit jejich případný vliv na okolní lesní ekosystémy.
Zdroj: MZe