Legislativní novinky

Legislativní novinky
Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2017.

Novela vyhlášky o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech á právní úprava pravidel podmíněnosti

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 211/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech. Tato nová vyhláška má zejména ca cíl adresně upravit zapečetění některých údajů v pasu vyplývající z prováděcího nařízení č. 577/2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením č. 576/2013. Nařízení č. 577/2013 ukazuje, jak měl vzorový pas vystavený v členském státě vypadat.

Platná vyhláška od 1.8. 2017 upravuje ve stávající vyhlášce počet průhledných folií, které výrobce musí pasy opatřit, aby bylo možné zapečetit potřebné údaje uváděné v pase ve formě nálepek. Nově zavedený bezpečnostní prvek v pasu zvířete v zájmovém chovu ve formě průhledných přilnavých folií bude znamenat navýšení výrobní ceny jednoho pasu o nejvýše 10 až 12 Kč. Následně se vyšší cena výroby pasu projeví v nákladech pro koncové spotřebitele – chovatele zvířat v zájmovém chovu.

Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 213/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů. Hlavním cílem vyhlášky je zpřesnit na základě dosavadních zkušeností z praxe při konzervaci genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů, které jsou odrazem technologického pokroku a vědeckého poznání, text prováděcího právního předpisu.

Vyhláškou jsou nově stanoveny technické požadavky pro zabezpečení standardů uchovávání genetických zdrojů. Genetické vzorky mají stanoveny velikosti v závislosti na typ a druh včetně požadavků na kvalitu v případě předání pověřené osobě uživatelům. Vyhláška upravila také postupy, kterými se provádí hodnocení genetických zdrojů a s tím související změna specifikace a rozsahu údajů v dokumentaci ke genetickým zdrojům. 

Zdroj: MZe