Kontrola biopotravin

Kontrola biopotravin
Spotřebitelé mohou věřit českým biopotravinám. Ekologická produkce je přísně kontrolována a nově také ze strany veterinářů a potravinářů – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS).

V České republice mají biopotraviny stále problémy s důvěrou ze strany veřejnosti. Nedůvěra je často spojena se strachem z kvality potravin. Postupný růst zájmu o biopotraviny je spojen s celkovým vyšším zájmem o ekologické zemědělství. Z těchto důvodů je tématu biozemědělství věnován velký zájem za strany odborné veřejnosti a kontroly bioprodukce. Zvyšování důvěry spotřebitele v ekologické zemědělství je v České republice klíčovým tématem.

V západní Evropě má ekologická produkce ve všech ohledech mnohaletý náskok. Ať už se jedná o rozvinutost trhu nebo vyjasněnost zásadních témat. Spotřebitelé v těchto zemích biopotravinám důvěřují a není nutné je přesvědčovat o jejich pozitivnímu vlivu. V západní Evropě se aktuální debata týká rychlosti přechodu na ekologické zemědělství a růstu podílu biopotravin.

 Kontrola biopotravin

Čeští spotřebitelé by si měli uvědomit, že všechny bioprodukty musí být registrovány na Ministerstvu zemědělství a podléhat kontrole. Kontrola je tvořena systémem kontrolních a certifikačních organizací v kombinaci se státními dozorovými orgány. V určitých případech se zapojuje do kontrol také Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství, které je kompetentním orgánem pro ekologickou produkci v České republice. Proto není důvod mít k bioproduktům nízkou důvěru.

Nejdůležitější část kontroly provádějí kontrolní organizace. Jde o soukromé subjekty pověřené Ministerstvem zemědělství, které mají právo udělovat osvědčení o původu bioproduktů, tzv. certifikát. Inspekci provádějí na základě smluvního vztahu mezi kontrolní organizací a kontrolovaným subjektem. Kontrolní organizace disponují potřebným administrativním aparátem a celkově dvaceti terénními inspektory. Jejich povinností je zkontrolovat každý subjekt registrovaný v ekologickém zemědělství nejméně jednou za rok. Na základě bezchybných výsledků kontroly pak ekologický podnik získá na své produkty zmíněný certifikát.

V případě, že ekologický podnik závažně poruší ekologickou legislativu, Ministerstvo s ním vede správní řízení, v němž uděluje pokuty. Ministerstvo ale může kontrolovat i ty podniky, které nejsou registrovány v ekologickém zemědělství a neoprávněně uvádějí na trh bioprodukty. Tyto podniky může rovněž citelně sankcionovat. Nevýhodou tohoto systému je, že kompetence jednotlivých soukromých kontrolních organizací jsou v zásadě omezeny pouze na vlastní klienty, s nimiž mají uzavřenu smlouvu o kontrole a certifikaci.

Od roku 2010 vstoupil do kontrol ekologického zemědělství Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který provádí kontroly u přibližně 5 % ekologických zemědělců ročně na základě rizikové analýzy nebo na podnět MZe. Od roku 2016 se nově do kontroly ekologické produkce zapojily také Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS). SZPI i SVS získaly možnost u subjektů, které již standardně kontrolují, ověřovat i dodržování pravidel ekologické produkce.

SZPI může namátkově kontrolovat maloobchodní subjekty, které nemusí být ze zákona registrovány a podléhat ekologické kontrole. Jde o většinu maloobchodníků, kteří prodávají biopotraviny již zabalené v originálních malospotřebitelských baleních konečnému spotřebiteli. SVS má povinnost jednou ročně prověřit plnění pravidel ekologické produkce u každého ekologického subjektu, který uvádí bioprodukty na trh a zároveň je pod veterinárním dozorem.

Kontrola biopotravin je skutečně přísná, což si běžný spotřebitel příliš často neuvědomuje. Zapojením státních dozorových orgánů Ministerstvo zemědělství nejen odstranilo poslední mezery v kontrolním systému, ale získalo i další nezávislý pohled na dosavadní systém kontroly ekologického zemědělství. Celkově v roce 2016 dozorové orgány zjistily pouze několik málo nezávažných pochybení, proto mohou spotřebitelé biopotravinám důvěřovat.

 Text vychází z článku – Veterináři a potravináři nově vstoupili do kontrol ekologické produkceČeské technologické platformy pro ekologické zemědělství