Kolik bodů potřebujete pro získání dotace z PRV?

Kolik bodů potřebujete pro získání dotace z PRV?
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro žadatele 1. kola výzev pro projektová opatření PRV 2014–2020, na které je připraveno více než 5 mld. Kč. Většina finančních prostředků je určena pro živočišnou výrobu, na chov skotu a stabilizaci chovu prasat a drůbeže.

Žádosti budou přijímány prostřednictvím Portálu farmáře od 29. 9. 2015 od 8:00 do 12. 10. 2015 do 13:00. Formuláře k přípravě projektových žádostí budou k dispozici od 22. 9. 2015.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na projekty PRV zahrnují obecné podmínky a specifické podmínky pro příslušnou operaci. Obecné podmínky jsou známy již dlouho, nyní byly konečně doplněny ministerstvem specifické podmínky o preferenční kritéria, dle kterých se budou jednotlivým žádostem o dotaci přidělovat preferenční body. Dosažení určitého počtu preferenčních bodů je podmínkou pro úspěšnou žádost o dotaci. Pokud žadatel daný počet bodů nenasbírá, jeho žádost bude ihned zamítnuta.

U jednotlivých opatření jsou preferenční kritéria nastaveny následovně:

Investice do zemědělských podniků

Požadovaný minimální počet preferenčních bodů se u této výzvy liší v závislosti na celkové velikosti projektu a na velikosti obhospodařované plochy. U projektů do 1 mil. Kč a 150 ha obhospodařované plochy bude žadatelům stačit nasbírat 20 preferenčních bodů. U všech projektů, jejichž velikost je vyšší než 1 mil. Kč, bude nutné dosáhnout hranice 30 preferenčních bodů.

Vybraná kritéria:

 • Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech činí více jak 40 % (2–4 bodů)
 • Žadatelem je mladý začínající zemědělec do 40 let (4 body)
 • Žadatel hospodaří v LFA oblastech (2 body)
 • Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových regionech (1 bod)
 • Podíl zaměstnaných mladých zaměstnanců do 40 let činí nad 21 % (1–4 bodů)
 • Nejméně 20 % výdajů projektu je určeno na pořízení technologie (4 body)
 • Nejméně 50 % výdajů projektu tvoří investice spojená s pěstováním ovoce a zeleniny, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických, kořeninových rostlin, brambor, cukrové řepy a školkařskou výrobou, nebo živočišnou výrobou (15 bodů)

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Bodová hranice pro úspěšnou žádost je zde stanovena na 50 preferenčních bodů nezávisle na velikosti projektu či jiných kritériích.

Vybraná kritéria:

 • Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství nebo v potravinářství (10 bodů)
 • Součást projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů (5–10 bodů)
 • Žadatel zaměstnává min. 20 % zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců (10 bodů)
 • Žadatel v hodnocení finančního zdraví splňuje úroveň kategorie A (10 bodů) nebo B (5 bodů)
 • Výsledkem projektu je zvýšení efektivity technologie (5 bodů)
 • Předmětem projektu je zpracování mléka (30 bodů), masa (20 bodů), ovoce, zeleniny, chmele a moštových hroznů (20 bodů)
 • Žadatel má registrovanou značku KLASA u některého ze svých výrobků (10 bodů)

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Bodová hranice pro úspěšnou žádost je zde stanovena na 50 preferenčních bodů a nerozlišuje se přitom dle velikosti projektu či jiných kritérií.

Vybraná kritéria:

 • Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství nebo v potravinářství (10 bodů)
 • Součást projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů (5–10 bodů)
 • Žadatel zaměstnává min. 20 % zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců (10 bodů)
 • Žadatel v hodnocení finančního zdraví splňuje úroveň kategorie A (10 bodů) nebo B (5 bodů)
 • Výsledkem projektu je zvýšení efektivity technologie (5 bodů)
 • Předmětem projektu je zpracování mléka (30 bodů), masa (20 bodů), ovoce, zeleniny, chmele a moštových hroznů (20 bodů)
 • Žadatel má registrovanou značku KLASA u některého ze svých výrobků (10 bodů)

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

U tohoto opatření musí žadatel získat nejméně 40 preferenčních bodů, aby jeho žádost byla přijata. Žádost prochází dvojím hodnocením, kdy ji posoudí hodnotitelská komise a poté se přiřadí body dle obecných kritérií. Úspěšná žádost navíc musí od hodnotitelské komise obdržet nenulový počet bodů v určitých kritériích, kterými jsou:

 • Inovace pouze pro předkladatele projektu
 • Inovace pro dané odvětví v ČR
 • Zhodnocení efektivnosti projektu (především ekonomická návratnost)
 • Zhodnocení proveditelnosti projektu

Pokud tedy žádost obdrží v jednom z těchto kritérií nulový počet bodů, bude vyřazena a žadateli nebude dotace přiznána. Celkem může žádost od hodnotitelské komise obdržet až 65 bodů.

Vybraná kritéria:

 • Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením, označením původu, jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina (5 bodů)
 • Podíl příjmů z potravinářské výroby nebo výroby krmiv na celkových příjmech žadatele činí 50 % a více (5–10 bodů)
 • Předmětem projektu je zpracování mléka (10 bodů), masa (8 bodů), ovoce, zeleniny, chmele a moštových hroznů (8 bodů)
 • Předmětem projektu je výroba mouky nebo škrobu z bezlepkových obilovin, sóji nebo amarantu (8 bodů)Žadatel v hodnocení finančního zdraví splňuje úroveň kategorie A (9 bodů) nebo B (4 bodů)
 • Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele (5 bodů)

Lesnická infrastruktura

V rámci tohoto opatření musí žadatel nasbírat nejméně 15 preferenčních bodů.

Vybraná kritéria:

 • Novostavba, rekonstrukce či oprava lesní cesty je realizována min. z 50 % délky lesní cesty v hospodářském lese či lese zvláštního určení (10 bodů)
 • Součástí projektu novostavby, rekonstrukce či opravy lesní cesty je opevnění spadišť všech propustků (7 bodů)
 • Použití přírodních materiálů (dřeva či kamene) na všechny objekty lesní cesty (1 bod)
 • Projektová dokumentace novostavby, rekonstrukce či opravy lesní cesty je vypracována v souladu s platnou ČSN 73 6108 (10 bodů)

Technika a technologie pro lesní hospodářství

V rámci tohoto opatření musí žadatel nasbírat nejméně 15 preferenčních bodů.

Vybraná kritéria:

 • Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku (až 80 bodů)
 • Podíl rozlohy PUPFL uvedených v LHP/LHO vůči celkové rozloze obhospodařovaných zemědělských pozemků v LPIS: nad 50 % (20 bodů), nad 75 % (30 bodů)
 • Vlastnictví koně/koní plemene norik, slezský norik či českomoravský belgik min. po dobu 3 let (5 bodů)

Doporučení

Zájemce o dotaci by měl mít rámcový přehled o tom, kolik preferenčních bodů by jako žadatel mohl získat a případně tomu přizpůsobit své podnikání.