Jak se stát ekozemědělcem?

Jak se stát ekozemědělcem?
Návod pro ty, kteří chtějí vědět, jaké administrativní kroky musí zájemci udělat, aby se stali ekologickým zemědělcem.

Na ekologické obhospodařování zemědělské půdy se zpravidla přechází z konvenčního zemědělství, tudíž než si budete moci na své výrobky dávat logo bioprodukce, chvíli to trvá.

Stejně tak jako celá zemědělská politika, tak i ekologické zemědělství je z velké části upravováno legislativou EU. Zásadním a nejdůležitější požadavkem je dodržování zásad ekologického zemědělství dle nařízení Rady č. 834/2007 a nařízení Komise č. 889/2008, která stanovují základní pravidla pro ekologické zemědělství. 

Postup registrace ekologického zemědělce

Stát se ekologickým zemědělcem je o něco administrativně náročnější, než stát se obyčejným zemědělcem. Registrace u místně příslušného úřadu vám stačit nebude, je to však jeden z kroků. Celý proces se skládá z několika fází, jak jej ilustruje obrázek níže.

Proces vstupu do režimu ekologického zemědělství se skládá z následujících kroků:

Postup registrace ekologického zemědělceZdroj: Zákon č. 242/2000 Sb.

Pokud jste se rozhodli podnikat v systému ekologického zemědělství - jako zemědělec - farmář, vinař, sadař, pěstitel chmele, včelař apod., tak si nejdříve musíte zvolit jednu z pověřených kontrolních organizací, přihlásíte se u ní ke kontrole a certifikaci a uzavřete s ní smlouvu.

Vstupní kontrola je zpoplatněna a poplatky je povinen uhradit zemědělec, který žádá o registraci. Ceníky služeb jsou dostupné na stránkách kontrolních organizací, obecně se ceny v případě farem nad 100 ha pohybují kolem 3 tis. Kč za vstupní inspekci.

Žadatel je povinen kontrolní organizaci poskytnout informace o každé ekofarmě, na které hodlá hospodařit, konkrétně:

  • údaje o hospodářských budovách a provozních zařízeních, které bude užívat k ekologickému zemědělství, podle údajů v katastru nemovitosti,
  • označení pozemků a přehledně vyznačené mapy pozemků, na nichž bude ekologicky hospodařit, podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů v souladu se zvláštním právním předpisem a jde-li o nezemědělskou půdu, pak podle údajů v katastru nemovitostí.

Vybraný kontrolní orgán provede u zemědělce vstupní kontrolu, a pokud proběhne v pořádku, žadatel je připraven na vstup do systému ekologického zemědělství. Kontrolní organizace vystaví potvrzení o provedení vstupní kontroly, které je součástí žádosti o registraci. Potvrzení o provedení vstupní kontroly poté předá ministerstvu prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů (REP). Vzor žádosti o registraci pro fyzické i právnické osoby je uveden v příloze. MZe může po žadateli požadovat doplnění informací, pokud je zemědělec ve stanovené lhůtě nedoplní, bude řízení o registraci zastaveno.

Kontrolní organizace

Povinnost registrace u MZe se nevztahuje na maloobchodní prodejce, kteří pouze prodávají již balený a označený bioprodukt, biopotravinu nebo ostatní bioprodukt konečnému spotřebiteli, a na osoby, které poskytují v oblasti ekologického zemědělství své služby přeshraničně.

Přechodné období

Dnem doručení žádosti o registraci na MZe začíná pro zemědělce přechodné období. K tomuto dni MZe vystaví také rozhodnutí o registraci, které žadateli zašle. Délka přechodného období na pozemcích je stanovena na dva roky u orné půdy a travních porostů a tři roky u vinic, chmelnic a ovocných sadů. Aby mohly být rostliny a rostlinné produkty považovány za ekologické, musí tato lhůta uplynout před výsevem, v případě pastvin či víceletých pícnin před jejich sklizní za účelem použití jako krmiva, v případě víceletých plodin před první sklizní. Přechodné období se vztahuje také na zvířata přivedená do zemědělského podniku z konvenčního zemědělství pro účely plemenitby. Aby mohla být tato zvířata (a jejich produkty) považována za ekologická, musejí být chována v režimu ekologického zemědělství po určitou dobu.

Přechodná období pro zvířata

  • Koňovití a skot, včetně druhů buvol domácí a bizon, určení k produkci masa 12 měsíců (alespoň po dobu ¾ jejich života).
  • Malí přežvýkavci, prasata a zvířata chovaná na mléko 6 měsíců (u zvířat chovaných na mléko se lhůta 6 měsíců vztahuje pouze na mléko, nikoliv na maso v případě porážky mléčného druhu zvířat).
  • Drůbež chovaná na maso 10 týdnů (musí do chovu přijít před dosažením stáří tří dnů).
  • Drůbež určená k produkci vajec 6 týdnů.