Harmonogram výzev PRV pro rok 2015

Harmonogram výzev PRV pro rok 2015
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo harmonogram výzev PRV pro rok 2015, který přináší základní údaje o výzvách. Některé informace stále zůstávají neznámé, ale pro přípravu záměrů postačují.

Ministerstvo zemědělství 29. 6. 2015 zveřejnilo harmonogram výzev programu rozvoje venkova (PRV) pro rok 2015, jsou v něm obsaženy základní údaje o výzvách. Názvy výzev zatím nejsou známy, ale řídí se podle několika specifických cílů, na které budou navazovat. Následující tabulka shrnuje základní známé informace.

Opatření Druh výzvy Zahájení příjmu žádostí Výběr z podporovaných aktivit
Investice do zemědělských podniků kolová říjen

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů kolová říjen

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh.

Lesnická infrastruktura kolová říjen

Rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

Technika pro lesní hospodářství kolová říjen

Investice do lesní techniky a postupů práce.

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií  v rámci zpracování a uvádění na trh kolová říjen

Investice - zavedení nového výrobního postupu, zařízení či výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu.

Zalesňování a zakládání lesů průběžná dosud není známo

Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti.

Agroenvironmentálně-klimatická opatření průběžná dosud není známo

Integrovaná produkce ovoce
Integrovaná produkce révy vinné
Integrovaná produkce zeleniny
Ošetřování travních porostů
Zatravňování orné půdy
Biopásy
Ochrana čejky chocholaté

Ekologické zemědělství průběžná dosud není známo

Ekologické hospodaření na orné půdě, travních porostech, v sadech, vinicích, chmelnicích a pěstování zeleniny a speciálních bylin.

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě průběžná dosud není známo

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů.

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními průběžná dosud není známo

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů.

Dobré životní podmínky zvířat průběžná dosud není známo

Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Zvětšení plochy pro odstavená selata

 

Prozatím není známa konkrétní výše u jednotlivých dotací, pouze celková alokace celého opatření, což pro zemědělské podnikatele jako žadatele není podstatné. Nejbližší datum zahájení příjmu žádostí je stanoveno na říjen, přičemž samotná výzva bude zveřejněna již v září. U opatření, kde dosud není známo plánované datum zahájení příjmu žádostí, odhadujeme, že sběr žádstí začne koncem roku 2015 počínaje měsícem listopad, případně začátkem roku 2016.

Celý harmonogram si můžete stáhnout a prohlédnout zde.

Doporučení

Celkově harmonogram poskytuje opravdu pouze základní přehled, většina opatření však vyžadují včasný start, jelikož zahrnují i vypracování podrobného podnikatelského plánu, který bude následně dodržován a kontrolován kontrolními orgány. Proto doporučujeme připravit se s předstihem. Především opatření Dobré životní podmínky zvířat je vhodné zvážit, protože se brzy stane povinnou sloužkou přímých plateb.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství