Financování SZP

Financování SZP
Úprava financování SZP byla potvrzena předsednictvím a EP.

Estonské předsednictví a Evropský parlament dosáhly dne 12. října 2017 předběžné dohody o zemědělské části tzv. souhrnného nařízení. Souhrnným nařízením se mění finanční nařízení upravující plnění rozpočtu EU a dalších 15 odvětvových legislativních aktů, mj. i v oblasti zemědělství.

Dohodnutá pravidla přinášejí řadu technických změn všech čtyř nařízení, kterými se řídí společná zemědělské politika (SZP): přímé platby, rozvoj venkova, společná organizace trhů a horizontální nařízení.

Marko Gorban, hlavní vyjednavač estonského předsednictví, uvedl: „Jsem rád, že mohu oznámit dosažení dohody, která odráží postoj a priority Rady, a sice kontinuální zjednodušování. K tomu, aby naši zemědělci prosperovali, potřebují soubor pravidel, která jsou jednoduchá, účinná a proveditelná. Zlepšení, na nichž jsme se dnes dohodli, usnadní jejich každodenní život i práci vnitrostátních správních orgánů,“ uvedl 

Nová opatření jsou součástí společného institucionálního úsilí, jehož cílem je zjednodušit společnou zemědělskou politiku na základě zkušeností získaných při jejím provádění, a poskytují členským státům další prostor k tomu, aby mohly jednat v souladu se svými specifickými potřebami, ať již na celostátní nebo regionální úrovni.

Obecného přístupu Rady bylo dosaženo v dubnu 2017, kdy Zvláštní výbor pro zemědělství potvrdil většinu prvků návrhu Komise, mezi něž například patří:

  • nástroj ke stabilizaci příjmu: zavedení nižšího limitu pro pokles příjmu (20 % nebo více), který povede k aktivaci tohoto mechanismu, jakož i nástroje specifického pro jednotlivá odvětví,
  • aktivní zemědělec: splnění této podmínky by mělo být pro členské státy dobrovolné,
  • finanční nástroje: jejich využívání bude podpořeno zmírněním příslušných pravidel,
  • producenti v odvětví ovoce a zeleniny: zjednodušení postupu pro poskytnutí vnitrostátní finanční pomoci,
  • finanční kázeň: příslušný postup se zjednoduší a napříště jej bude řídit pouze Komise.

Postoj Rady se od návrhu Komise lišil v těchto bodech:

  • trvalé travní porosty: Rada navrhuje další změny režimu přímých plateb s cílem poskytnout členským státům větší flexibilitu při vnitrostátním provádění tohoto požadavku,
  • režim pro mladé zemědělce: v nařízení o rozvoji venkova je navrhovaná flexibilita zachována, avšak v případě nařízení o přímých platbách se dospělo k závěru, že pro zemědělce jsou vhodnější ustálená pravidla,
  • dobrovolná podpora vázaná na produkci: doplněna možnost každoročního přezkumu,
  • pravidlo 50/50: Rada zamítla návrh Komise na zrušení tzv. „pravidla 50/50“ týkajícího se sdílení ztráty z nenávratných, neoprávněných plateb.

Návrh souhrnného nařízení představuje druhou fázi procesu zjednodušování SZP a navazuje na řadu zjednodušujících opatření přijatých v rámci změn aktů Komise v přenesené pravomoci a prováděcích aktů Komise, jakož i jejích pokynů.

Tuto dohodu musí potvrdit Zvláštní výbor pro zemědělství na zasedání, které je naplánováno na pondělí 16. října.

Zdroj: Evropská rada