Environmentální složka přímých plateb

Environmentální složka přímých plateb
Pro SZP 2014–2020 byly zvýšeny nároky na ochranu životního prostředí. Systém cross – compliace doplnila platba na ozelenění, tzv. greening.

Od roku 2003 se reformy Společné zemědělské politiky (SZP) ubírají směrem k ochraně životního prostředí. Fischlerova reforma tehdy poprvé navázala vyplácení přímých plateb na plnění různých environmentálních kritérií, tzv. systém podmíněnosti neboli cross – compliance.  Nová SZP však zavedla další prvek ochrany životního prostředí platbu na ozelenění, tzv. greening.

Cross – compliace

Systém cross-copmpliance neprošel v nové SZP výraznou změnou, stále jej tvoří Povinné požadavky na hospodaření (PPH) a Dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES). Systém by měl být novou reformou SZP zpřehledněn a zjednodušen.

Přehled PPH platných od roku 2015

DZES je tvořen 7 standardy:

  • Ochranné pásy podél vodních toků
  • Zavlažovací soustavy
  • Ochrana podzemních vod před znečištěním
  • Minimální pokryv půdy
  • Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze
  • Zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť
  • Zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin

 

 

 

 

 

 

Greening

Oproti cross-compliance je greening úplnou novinkou v rámci SZP, která nastavuje přísnější environmentální kritéria nad systém cross – compliance. Ačkoli greening částečně přebral některé požadavky z PPH a DZES, hlavní rozdíl tkví v krácení dotace v případě neplnění požadavků. Sankce za nedodržení těchto požadavků totiž mohou přesáhnout výši přijaté dotace, zatímco u cross – compliance je možná dotaci krátit maximálně o její přiznanou výši. Platba za greening zemědělci nenáleží automaticky, ale podléhá plnění jeho požadavků a je na ni připsáno 30 % národní obálky určené pro SZP 2014–2020.

Greenig obsahuje sadu 3 podmínek:

  • Diverzifikace plodin: zemědělci s plochou 10–30 ha budou muset pěstovat alespoň dvě různé plodiny, přičemž jedna z nich může pokrývat nejvíce 75 %. Zemědělci, jejichž zemědělská půda přesahuje 30 ha, jsou povinni pěstovat alespoň tři různé plodiny, přičemž jedna plodina nesmí zabírat více než 75 % celkové plochy a dvě plodiny dohromady nesmí zabírat více než 95 %.
  • Zachování trvalých travních porostů (TTP): na zachování TTP dohlíží členské státy, ročně mohou povolit přeměnu maximálně 5 % TTP na zemědělskou půdu.
  • Využívání plochy v ekologickém zájmu: zemědělec je povinen udržovat 5 % své zemědělské půdy v ekologickém zájmu (např. ležet ladem), od roku 2017 bude tato rozloha činit 7 % zemědělské půdy podnikatele.

Schéma ekologizace SZP 2014–2020

 Schéma přímých plateb

Doporučení

Doporučujeme přizpůsobit se těmto požadavkům, co nejdříve, aby neohrozili přijímání přímých plateb. V případě dotazů pište na info@agricrplus.cz, rádi vám poradíme.

Autor: Anna Michalčáková, B&P Research s.r.o.