EFSA - co je to?

EFSA - co je to?
Znáte organizaci s názvem EFSA? Víte, čím se zabývá? Pokud ne, čtěte dále, mohla by se vám totiž někdy hodit.

Úkolem a cílem EFSA (European Food Safety Authority - EFSA) je poskytovat nezávislé vědecké poradenství ohledně rizik souvisejících s potravinami. Poradenství poskytuje jak o existujících, tak i o nových rizicích v potravinovém řetězci. Úřad EFSA sídlí v italském městě Parma a vznikl v roce 2002 a současným ředitelem je Bernhard Url. Jeho vznik byl jedním z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpečnosti potravin v EU a k obnovení důvěry spotřebitelů v evropské potraviny, jež byla po celé řadě krizí v oblasti bezpečnosti potravin, které EU trápily v závěru 90. let minulého století, obecně velice nízká. 

V čele úřadu EFSA stojí správní rada s 15 členy. Členové rady jednají ve veřejném zájmu. Nezastupují žádnou vládu, organizaci ani průmyslové odvětví. Rada rozhoduje o rozpočtu úřadu EFSA a schvaluje jeho roční pracovní program. 

Výkonný ředitel úřadu je zodpovědný za provozní a personální záležitosti. Spolu s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a jednotlivými zeměmi EU se také podílí na přípravě ročního pracovního programu. 

Výkonnému řediteli je k dispozici poradní sbor. Konkrétně mu pomáhá s přípravou návrhu pracovního programu. 

Členy tohoto sboru jsou zástupci orgánů evropských států, v jejichž kompetenci je posuzování rizik v jednotlivých zemích EU. Zastoupeni jsou rovněž pozorovatelé z Norska, Islandu, Švýcarska a Komise. 

Vědecký výbor EFSA a vědecké panely EFSA jsou složeny z vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti vědeckého hodnocení rizik. Všichni členové těchto těles jsou jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení na základě svých vědeckých zkušeností, vč. zkušeností s hodnocením rizik a peer-review a také publikační činnosti. Od roku 2008 době existuje 10 vědeckých panelů: 

 1. Vědecký panel pro zdraví a pohodu zvířat (Animal health and welfare - AHAW) 
 2. Vědecký panel pro potravinářské přídatné látky a zdroje nutrientů přidávaných do potravin (Food additives and nutrient sources added to food - ANS) 
 3. Vědecký panel pro biologická rizika (Biological hazards - BIOHAZ) 
 4. Vědecký panel pro materiály určené pro kontakt s potravinami, enzymy, aromatické a pomocné látky (Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids - CEF) 
 5. Vědecký panel pro kontaminanty (Contaminants in the food chain - CONTAM) 
 6. Vědecký panel pro přídatné látky nebo látky přidávané do krmiv (Additives and products or substances used in animal feed - FEEDAP) 
 7. Vědecký panel pro geneticky modifikované organizmy (Genetically modified organisms - GMO) 
 8. Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie (Dietetic products, nutrition and allergies - NDA) 
 9. Vědecký panel pro prostředky pro ochranu rostlin a jejich rezidua (Plant protection products and their residues - PPR) 
 10. Vědecký panel pro zdraví rostlin (Plant health - PLH) 

Pokud je zapotřebí získat detailnější poznatky, může panel sestavit pracovní skupinu. V takové pracovní skupině jsou pak zastoupeni vědečtí pracovníci úřadu EFSA a také externí odborníci. 

EFSA koordinuje propojení organizací členských států vykonávajících činnosti v oblasti jeho poslání. Partnerskou organizací EFSA v ČR je Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny. Kromě členských států komunikuje EFSA s Evropskou komisí, a to zejména v oblasti přípravy legislativních návrhů. Pravidelně informuje také členy Evropského parlamentu. 

Upozornění EFSA jsou zdrojem informací nejen pro tvůrce evropských předpisů, pravidel a strategií, ale také pro národní státy. Upozornění mají pomáhat chránit spotřebitele před možnými riziky týkajícími se potravin. Úřad EFSA podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodik hodnocení rizika, vyhledává, sbírá a analyzuje vědecká data a provádí činnosti vedoucí k identifikaci a charakterizaci nově vzniklých rizik. 

V rámci své činnosti se EFSA věnuje bezpečnosti potravin a krmiv; výživě; zdraví a dobrým životním podmínkám zvířat; ochraně rostlin a zdraví rostlin.  

Úkolem úřadu EFSA je mimo jiné: 

 • shromažďovat vědecké údaje a poznatky 
 • poskytovat nezávislé a aktuální vědecké informace k otázkám bezpečnosti potravin 
 • informovat o svých poznatcích veřejnost 
 • spolupracovat s jednotlivými zeměmi EU, mezinárodními organizacemi a jinými zainteresovanými stranami 
 • zajišťováním spolehlivých informací posilovat důvěryhodnost systému EU monitorujícího bezpečnost potravin 

Úřad EFSA rovněž intenzivně spolupracuje s jinými agenturami EU, které se zabývají otázkami zdraví a bezpečnosti u lidí, zvířat a životního prostředí. Jedná se o tyto agentury: 

Autor: Magda Komínková