Dvojí kvalita: do roka a do dne!

Dvojí kvalita: do roka a do dne!
Evropská komise včera vydala soubor aktivit, jak v Evropě bojovat proti dvojí kvalitě potravin. Pojďme se na ně podívat.

Předseda Evropské komise dvojí kvalitu potravin zmínil i ve svém výročním proslovu, kdy předložil Evropskému parlamentu Zprávu o stavu Unie. Určitě jste zaznamenali, že si zasloužíme stejně kvalitní čokoládu jako na západě a jiné emotivní zprávy na toto téma.

Evropská komise se již dříve vyjádřila v tom smyslu, že nedisponuje právními nástroji k tomu, aby nařizovala, kde mají mít výrobky jaké složení. Harmonizuje pouze určité druhy základních potravin, např. mléko a máslo, aby se spotřebitel mohl snáze orientovat na evropském trhu. Razantně zakročit může až v případech, kdy jde o ohrožení zdraví spotřebitele. Proto se třeba pomazánkové máslo nemůže nazývat máslo. Pokud něco nese označení „máslo“ musí výrobek bezpodmínečně obsahovat nejméně 80 % tuku, a to naše pomazánkové jej má sotva 30 %.

Nechceme však otevírat staré rány, proto se pojďme podívat, s čím Evropská komise přišla. Jedná se o soubor různých tzv. měkkých opatření, což znamená, že EU členským státům nic nenařizuje, pouze doporučuje, jaké kroky provést, aby na pohled stejné, avšak zároveň různě kvalitní výrobky zmizely z evropského trhu. Zatím to však vypadá tak, že se pouze provádějí, resp. mají prováděť výzkumy ma téma dvojí kvality potravin.

Na prvním místě Evropská komise upozornila, že disponuje velmi přísnou legislativou, která má zabránit klamání spotřebitele (Směrnice EP a Rady 2005/29/ES). 

Posuzování produktu dle směrnice probíhá následovně

Posuzování produktu dle směrnice o klamání spotřebitele

 

 

Další legislativa, která se problematiky dotýká, je nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelů (stanovuje mj. zásady pro povinné informace o potravinách).

Článek 4

Zásady pro povinné informace o potravinách

 1. Stanoví-li právní předpisy o poskytování informací o potravinách požadavek uvádění povinných informací o potravině, týká se zejména informací, které spadají do jedné z těchto kategorií: 
  1. informace o označení a složení, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;
  2. informace o ochraně zdraví spotřebitelů a bezpečném použití dané potraviny. Zejména se jedná o informace o:
   1. složení, které může být škodlivé pro zdraví určité skupiny spotřebitelů,
   2. trvanlivosti, uchovávání a bezpečném použití,
   3. dopadu na zdraví, včetně rizik a důsledků vyplývajících ze škodlivé a nebezpečné konzumace určité potraviny;
  3. informace o výživových vlastnostech umožňující spotřebitelům, včetně spotřebitelů se zvláštními požadavky na výživu, provádět informovaný výběr potravin.
 2. Při posuzování potřeby povinných informací o potravinách a s cílem umožnit spotřebitelům informovaný výběr se přihlíží ke všeobecně rozšířené potřebě určitých informací ze strany většiny spotřebitelů, jimž přikládají značný význam, nebo k jakémukoli obecně uznávanému přínosu pro ně.

Co tedy Evropská komise proti dvojí kvalitě podnikla?

V současnosti pracuje Komise na metodice, která povede ke zdokonalení srovnávacích potravinářských testů, aby členské státy mohly o této otázce jednat na základě spolehlivých a sdílených vědeckých poznatků, které budou platit pro všechny bez rozdílu. Na vypracování této metodiky poskytla Komise Společnému výzkumnému středisku (JRC) 1 milion €.

Komise financuje i další činnost zaměřenou na shromažďování důkazů a prosazování pravidel – na financování studií nebo na donucovací opatření poskytla členským státům 1 milion EUR.

Komise také zahájila dialog s výrobci a jejich sdruženími, kteří se zavázali vypracovat během letošního podzimu kodex chování. Dne 13. října 2017 se Komise zúčastní spotřebitelského summitu, jednání ministrů na vysoké úrovni na téma dvojí kvality, které v Bratislavě pořádá slovenská a česká vláda. Rovněž bude Komise v září a listopadu pořádat pracovní semináře se zástupci orgánů na ochranu spotřebitele a orgánů pro bezpečnost potravin.  

Komisařka věra jourová

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová dodala: „Jsou-li dva různé výrobky nabízeny spotřebitelům pod stejnou značkou a ve stejném obalu, jedná se o klamavé a nekalé jednání. Tato záležitost je jasným příkladem toho, že přeshraniční problémy lze řešit pouze spoluprací na úrovni EU. Členské státy se s ní samy dlouho nedokázaly vypořádat. Jsem odhodlána tuto praktiku, kterou právo Unie zakazuje, odstranit a zajistit, aby se všem spotřebitelům dostalo stejného zacházení.“ Komisařka Jourová se ale také domnívá, že nyní je pomyslný míč na straně členských států, které by měly proti dvojí kvalitě potravin přijmout opatření, která však nebudou v rozporu s pravidly jednotného trhu EU. Vidí to optimisticky, do roka prý bude po problému.

Zdroj: Evropská komise