Bio v novém

Bio v novém
Rada EU 12. června 2017 vedla orientační rozpravu o legislativním návrhu nového nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

V posledních 10 letech se trh s produkty ekologického zemědělství vyznačuje dynamickým rozvojem díky vysokému nárůstu poptávky. Celosvětový trh s ekologickými potravinami se od roku 1999 zvětšil čtyřnásobně. Plocha využívaná k ekologické produkci se v Evropské unii zdvojnásobila. Na ekologické zemědělství se každý rok převádí 500 000 ha půdy. Avšak ani domácí nabídka, ani legislativní rámec tento růst trhu nereflektují. Pravidla produkce dle Komise dostatečně nezohledňují měnící se obavy a očekávání spotřebitelů a občanů; pravidla pro označování jsou složitá; objevily se nedostatky v kontrolním systému a obchodním režimu. Právní předpisy jsou složité a přinášejí vysokou administrativní zátěž, která brání malým zemědělcům zapojit se do režimu ekologického zemědělství Unie. Některé výjimky, které byly nutné pro rozvoj tohoto odvětví, se již nejeví jako odůvodněné.

Cílem projednávaného návrhu je ve zkratce zlepšit právní předpisy týkající se ekologické produkce a konkrétně:

 

  1. odstranit překážky pro udržitelný rozvoj ekologické produkce v Unii;
  2. zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž pro zemědělce a hospodářské subjekty a umožnit efektivnější fungování vnitřního trhu;
  3. udržet nebo zlepšit důvěru spotřebitelů v ekologické produkty. 

 

Ministři členských států na zasedání dle Rady potvrdili své odhodlání nalézt dohodu ohledně tohoto návrhu a diskutovali o možných způsobech, jak překonat stávající pozastavení jednání.

Clint Camilleri, maltský parlamentní tajemník pro zemědělství a předseda Rady, řekl:  „Navzdory našemu neochvějnému odhodlání zajistit pozitivní výsledek bylo v jednáních týkajících se nařízení o ekologickém zemědělství v poslední době dosaženo jen malého pokroku. Členské státy dnes požádaly maltské předsednictví o předložení aktualizovaného znění v naději, že ještě před skončením našeho funkčního období bude dosaženo dohody s Evropským parlamentem. Jsme vděčni za projevenou důvěru a jsme odhodláni na tomto návrhu pracovat až do posledního dne našeho předsednictví.“

Předsednictví by mělo nadále pracovat na aktualizovaném znění, tak aby bylo možné do konce června 2017 uspořádat trialog s Parlamentem. Před tím by měly ještě proběhnout dvoustranné schůzky s členskými státy.

Česká republika ovšem vyjádřila obavy z návrhu nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Ty sdílí zejména s výrobci biopotravin. Protože se ani po třech letech intenzivních diskusí nepodařilo dosáhnout smysluplného výsledku u klíčových prvků návrhu, kterými jsou z pohledu ČR především rezidua nepovolených látek a harmonizace jejich limitů napříč EU, Česko navrhlo projednávání legislativy zastavit. Ministerstvo zemědělství deklarovalo, že namísto dalších snah o dosažení kompromisu za každou cenu vyzvalo k zapracování pozitivních výsledků, které dosavadní projednávání přineslo, do současné legislativy tak, aby byla přínosem pro ekologické zemědělce i spotřebitele.

Ministr Marian Jurečka se k věci vyjádřil následovně: „Nová pravidla pro ekologické zemědělství musí být jasná a srozumitelná. Pokud se je nepodaří výrazně zjednodušit a nastavit rovné podmínky pro všechny státy EU, mohlo by to ohrozit rozvoj celého sektoru ekologické produkce a podrýt důvěru spotřebitelů ve značku BIO, kterou léta pracně budujeme. Do jednání by také měli být více zapojeni ti, kterých se návrh bezprostředně týká, tedy ekologičtí zemědělci,“.