Bio není sprosté slovo

Bio není sprosté slovo
Co je to bio? Jak takový výrobek poznám a mohu si tím být jist? Jaké jsou výhody a nevýhody biopotravin? Na tyto otázky vám odpovíme v článku.

Co je to bio/biopotravina?

Biopotravina je produkt ekologického zemědělství, jehož výroba probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Ekologické zemědělství představuje celkový systém řízení podniku, který respektuje environmentální principy, včetně udržitelného využívání zdrojů a dobrých životních podmínek zvířat (tzv. welfare). Ekologická produkce nebo také bioprodukce tímto naplňuje rovnou dvojí společenskou roli: zajišťuje produkci potravin a přináší veřejné statky přispívajicí k ochraně životního prostředí a rozvoji venkova.

  1. Platné právní předpisy týkající se EZ

Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (úprava z roku 2010 - Nařízení Komise (EU) č. 271/2010)

 

Co musí zemědělec dělat, aby mohl své výrobky označit za BIO?

Předem je nutné vědět, že BIO není pouze záležitost zemědělce, pokud svou produkci prodává ke zpracování, tak i zpracovatel musí dodržovat ekologické postupy.

Obecné zásady ekologické produkce se dají shrnout do tří oblastí:

  1. Vhodné plánování a řízení biologických postupů založených na ekologických systém využívajících vlastní přírodní zdroje (omezení používání chemických přípravků, udržitelné využívání přírodních zdrojů, zákaz používání geneticky modifikovaných organismů (GMO), posuzování a předcházení rizik).
  2. Omezení používání vnějších vstupů (k produkci je možné používat pouze vstupy z ekologické produkce, přírodní látky nebo látky z nich odvozené a minerální hnojiva pouze ta s nízkou rozpustností).
  3. Použití chemických syntetických látek je přísně omezeno na výjimečné případy (neexistují vhodné postupy řízení, ekologické vnější vstupy nejsou dostupné či jejich používání dále přispívá k nepřijatelným dopadům na životní prostředí).

Pro zpracovatele zase platí tato pravidla:

  1. Ekologické potraviny se produkují pouze z ekologicky vyprodukovaných složek.
  2. Používání potravinářských přídatných látek je přísně omezeno na případy, kdy je to technologicky nevyhnutelné a vždy v minimálním účinném množství.
  3. Zákaz používání látek či postupů, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl.
  4. Biopotraviny jsou pečlivě zpracovávány za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů.

Kontroly jsou ročně provedeny u více než 5 % ekologických zemědělců a jejich přísnost s časem roste, právě z důvodu malé důvěry spotřebitelů v tento způsob produkce. EU přitom nezapomíná ani na samotné kontrolní organizace, na které také klade stále větší požadavky (prováděcí nařízení Komise č. 392/2013 o kontrolním systému pro ekologickou produkci).  

Zkrátka, pokud někde uvidíte níže uvedené označení, můžete si být opravdu jisti, že kupujete produkt ekologického zemědělství a tím přispíváte k udržitelnému hospodaření na venkově.

Výhody a nevýhody

Je to tak se vším, všechno má své výhody i nevýhody. Výhodou EZ či bioprodukce je celistvý přístup těchto postupů, které jsou zaměřeny na celkovou udržitelnost zemědělství. Ekologické postupy přispívají k zachování a přirozené obnově přírodních zdrojů a k ochraně životního prostředí vůbec, lépe pečují o hospodářská zvířata, omezují používání chemických syntetických látek a garantují produkci kvalitních a zdravých potravin.

Chtělo by se říci, že EZ nemá žádné nevýhody, nicméně pár souvisejících by se našlo. Jedná se především o vysokou cenu biopotravin, které v obchodech naleznete klidně 1-2x dražší než jejich nebio alternativa. S EZ jsou také bohužel spojeny médii propírané kauzy, kde došlo k porušení pravidel ekologické produkce. Takových případů je ale ve skutečnosti úplně marginální počet v porovnání s poctivými bioproducenty.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise.

Označení bioprodukce
Logo EU
Logo ČR
Infografika
Infografika