Bezpečnost potravin a EFSA

Bezpečnost potravin a EFSA
EP 11. prosince schválil pozměňovací návrh k návrhu nařízení EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění legislativa týkající bezpečnosti potravin.

Evropský parlament (EP) 11. prosince schválil pozměňovací návrh k návrhu nařízení EPvropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách].

Cílem revidovaných pravidel je zvýšit transparentnost hodnocení rizik a zajistit, aby studie, které (Evropská agentura pro bezpečnost potravin) EFSA povolila k uvedení produktu na trh, „byly spolehlivé, objektivní a nezávislé“.

Návrh je reakcí k evropské občanské iniciativě týkající se glyfosátu, zejména k obavám vyjádřeným v iniciativě týkající se průhlednosti vědeckých studií používaných k hodnocení pesticidů. Vyplývá rovněž z kontroly kvality obecného potravinového zákona, který byl zahájen v roce 2014 a ukončen v lednu roku 2018 Komisí.

Návrh Nařízení EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci Komise předložila v dubnu 2018. Revizní akt byl obecně předložen s cílem, aby:

  • se zpřísnila a vyjasnila pravidla týkající se transparentnosti, zejména s ohledem na vědecké studie, které slouží jako základ pro hodnocení rizika, jež provádí úřad EFSA,
  • se zvýšily záruky spolehlivosti, objektivity a nezávislosti studií, které úřad EFSA používá při svém hodnocení rizika, zejména v souvislosti se žádostmi o povolení,
  • se zlepšila správa a posílila se vědecká spolupráce členských států a jejich zapojení v úřadu EFSA,
  • se posílila schopnost úřadu EFSA zachovat vysokou úroveň odborných znalostí v různých oblastech své činnosti, zejména jeho schopnost přilákat vynikající vědecké pracovníky, aby se stali členy jeho vědeckých komisí; měly by být zohledněny také související finanční a rozpočtové aspekty, a
  • byla vypracována ucelená a účinná strategie týkající se sdělování o riziku, do níž bude zapojena Komise, členské státy a úřad EFSA v průběhu celého procesu analýzy rizika, v kombinaci s otevřeným dialogem mezi všemi zúčastněnými stranami.

Nově by měla mít veřejnost lepší přístup k informacím. EP nyní zahájí jednání s ministry EU o dohodě v prvním čtení.