Akční plán ekologického zemědělství

Akční plán ekologického zemědělství
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo schválenou podobu Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020. Akční plán má podpořit růst ekologického zemědělství v ČR.

Ministerstvo zemědělství včera zveřejnilo schválenou podobu Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020, který má přispět k růstu ekologického zemědělství v ČR.

Dle akčního plánu není potenciál možného rozšíření EZ dostatečně využit a poskytuje velký prostor pro zvyšování pozitivních dopadů EZ jak na složky životního prostředí, tak oblast sociální i oblast produkce kvalitních bioproduktů a biopotravin. Akční plán identifikuje silné a slabé oblasti ekologického zemědělství v ČR a zabývá se zejména těmi méně rozvinutými oblastmi, jako jsou odbyt a zpracování bioproduktů, domácí trh s biopotravinami, využití potenciálu ekologického zemědělství v ochraně přírody, výzkum a inovace v ekologickém zemědělství a poradenství či vzdělávání.

Akční plán předpokládá, že do roku 2020 bude ekologické zemědělství plně rozvinutým odvětvím zemědělství. Většina nedostatků ekologického zemědělství je financovatelná prostřednictvím PRV, pro zbytek se předpokládá vyhlášení národních výzev.

Hlavním cílem do roku 2020 je zvýšit životaschopnost ekofarem při současném zachování přínosů pro životní prostředí a welfare zvířat, vybudovat stabilní trh s biopotravinami vyrobených z domácí produkce a vybudovat fungující odbyt.

Doporučení

Ekologickým zemědělcům doporučujeme sledovat národní dotační příležitosti, protože z Akčního plánu je patrné, že do roku 2020 se objeví dotační možnosti jdoucí nad rámec PRV.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství