4. kolo PRV

4. kolo PRV
Ministerstvo zemědělství na začátku února zveřejnilo podrobné podmínky pravidel pro 4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2020.

Sběr žádostí proběhne od 4. 4. 2017 od 8:00 hodin do 24. 4. 2017 do 13:00 hodin.  Obecné podmínky pro poskytnutí dotace ze 4. kola PRV 2014–2020  naleznete pod tímto odkazem. Specifická pravidla pro jednotlivé operace naleznete na následujících odkazech:

Hlavní změny podmínek pravidel

  • Bude prodloužena lhůta pro zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci kategorií Doporučen, Náhradník a Nedoporučen z 21 na 28 dní od ukončení příjmu žádostí.
  • Došlo k upřesnění definice žadatele, kdy žadatel musí splňovat definici zemědělského podnikatele a musí být minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.
  • Došlo ke změně v kritériích přijatelnosti projektu, kdy byla odstraněna podmínka vlastnit min. počet velkých dobytčích jednotek na hektar (VDJ/ha) a dále v rámci povinnosti být držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha byla navýšena minimální výměra na 10 ha.
  • U opatření 1.1.1. a 1.2.1 žadatel vkládá celý harmonogram vzdělávacích/informačních akcí pouze prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV, zároveň lektorem vzdělávacích/informačních akcí může být poradce akreditovaný MZe.
  • U opatření 6.1.1. nově budou žadatelé v Žádosti o dotaci uvádět také odhad příjmů a výdajů.

K připravovaným výzvám během března proběhnou informační semináře.
  • Hradec Králové: 9. března 2017
  • Plzeň: 10. března 2017
  • Brno: 14. března 2017

Na tyto semináře budou v druhé polovině března navazovat regionální akce organizované Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Témata: